ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - ILLY LOVERS KOFFIE

Op de levering van illyproducten in het kader van het programma illy Lovers Koffie, via de website www.shop.illy.com (hierna ‘de website’ genoemd) en de klantenservice op het gratis telefoonnummer 0900 - 2354559 (hierna ‘de klantenservice’ genoemd) zijn de gebruiksvoorwaarden en de volgende algemene verkoopvoorwaarden (hierna ‘de algemene verkoopvoorwaarden’ genoemd) van toepassing. De algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de regelgeving betreffende overeenkomsten op afstand, in het bijzonder de bepalingen van het Wetgevend besluit van 6 september 2005, nr. 206 (consumptiewet). 

1. Partijen bij de overeenkomst
De partijen bij de overeenkomst zijn:
-  illycaffè S.p.A. vestiging Nederland, gevestigd in ’s-Gravendeel, gemeente Binnenmaas aan de Mijlweg 12, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van onder nummer 53123859. BTW nummer NL823185394B01
- Klant: de eindverbruiker of de natuurlijke persoon die handelt vanwege doeleinden die niet behoren tot de eigen bedrijfsactiviteiten en professionele activiteiten, die wordt gekenmerkt via de website www.shop.illy.com of via een telefoongesprek met het gratis nummer 0900 - 2354559 en die een bestelling heeft geplaatst die door illycaffè is aanvaard.


2. Toepassing en wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden
Met het sluiten van de overeenkomst voor het programma illy Lovers Koffie, in overeenstemming met de bepalingen voor elke formule, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van alle informatie die is verstrekt tijdens de procedure en dat hij de algemene verkoopvoorwaarden en de hieronder vermelde betalingsvoorwaarden, evenals de overige informatie op de website, met inbegrip van het privacybeleid, heeft gelezen, begrepen en aanvaard.
illycaffè behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen door daarvan mededeling te doen op deze pagina van de website. Daarom verzoekt illycaffè de klant om nu en dan de algemene verkoopvoorwaarden te lezen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.
De toepasbare algemene verkoopvoorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op het moment van elke levering. Elke wijziging wordt van kracht na publicatie op de website.
Nadat de klant de overeenkomst heeft gesloten, drukt hij deze af of slaat hij een elektronisch exemplaar ervan op en zorgt er in elk geval voor dat hij de algemene verkoopvoorwaarden bewaart in overeenstemming met de bepalingen van art. 50 en volgende van Wetgevend besluit 206/2005 betreffende verkoop op afstand.


3. Sluiting van de overeenkomst
De fasen voor het sluiten van de overeenkomst voor het programma illy Lovers Koffie worden duidelijk aangegeven op de opeenvolgende pagina's van de website door middel van verklarende teksten en afbeeldingen. 
De overeenkomst wordt gesloten door middel van selectie door de klant van de daarvoor bestemde ‘akkoord’-knop en de ontvangstbevestiging door illycaffè via e-mail waarin alle gegevens worden vermeld van de gekozen formule van het programma illy Lovers Koffie en de informatie die vereist is in overeenstemming met artikel 53 van Wetgevend besluit 206/2005. Eventuele fouten in de gegevens kunnen worden gecorrigeerd voordat de overeenkomst wordt aanvaard. De levering voor het programma illy Lovers Koffie kan alleen worden uitgevoerd vanuit en voor de volgende gebieden: Nederland.
De overeenkomst kan alleen worden gesloten indien de klant zijn fiscaal nummer vermeldt. De klant die de overeenkomst sluit, verklaart dat hij ouder is dan 18 jaar.


4. Registratie op de website
Registratie met "gebruikersnaam" en "wachtwoord" is verplicht. Anders is het niet mogelijk om de overeenkomst te sluiten zoals vermeld onder punt 3. 
De klant dient de gebruikersnaam en wachtwoord, die hij gebruikt om zich in te schrijven op de website, te beschermen en is verantwoordelijk voor ongeacht welke activiteit of actie die wordt ondernomen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De klant stemt ermee in om illycaffè onmiddellijk in kennis te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, of van enige andere inbreuk op de beveiliging. illycaffè kan en wil niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel verlies of schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze bepalingen door de klant.


5. Kenmerken van de producten of diensten
Het kan zijn dat de afbeeldingen van de producten op de website de kenmerken ervan niet volmaakt weergeven en deze kunnen afwijken voor wat betreft kleur, afmeting of weergegeven extra producten. Alle informatie ter ondersteuning van de aankoop die op de website staat, dient te worden opgevat als eenvoudigweg algemeen informatief materiaal dat geen betrekking heeft op de daadwerkelijke kenmerken van een product.
De koffieproducten worden aan de klant geleverd met een uiterste houdbaarheidsdatum van minimaal 4 maanden. 


6. Prijzen
Voor het programma illy Lovers Koffie geldt voor de klant een korting van € 1,00 inclusief BTW per blik van 21 Iperespresso capsules gedurende de looptijd van de overeenkomst.
De prijzen kunnen worden gewijzigd: die wijzigingen worden altijd tijdig bekend gemaakt aan de klant die het recht heeft om deze niet te aanvaarden, om de overeenkomst te beëindigen en/of om de levering na de prijswijziging te annuleren, tenzij illycaffè ermee instemt om de levering uit te voeren tegen de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen zijn inclusief btw, die wordt gespecificeerd op de factuur die wordt verstrekt voor de aankoop van het product.
Indien van toepassing, zijn de actiecodes die door illycaffè en haar partners worden aangeboden alleen geldig voor de producten en in de periode die telkens worden vermeld. De actiecodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld en kunnen niet in combinatie met elkaar worden gebruikt. Om gebruik te maken van de kortingen en/of aanbiedingen in verband met de actiecodes, dient deze te worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte op het moment van inschrijving bij het programma illy Lovers Koffie op de website. Indien dit niet gebeurt, kan de inschrijving niet worden geannuleerd of vernieuwd om de actiecode te kunnen gebruiken.


7. Wijziging van het type levering en aflevering
illycaffè levert elke negen weken op vooraf bepaalde data aan de klant de minimale levering van 5 x 21 Iperespresso-capsules die is bepaald voor elke formule van het programma illy Lovers, evenals de eventuele extra hoeveelheden die zijn aangevraagd bij de inschrijving voor het programma illy Lovers Koffie.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst ontvangt de klant een totaal van ten minste zes leveringen aan het vermelde aantal capsules.

De klant mag het type Iperespresso-capsules alleen kosteloos wijzigen via de website en/of door contact op te nemen met de klantenservice op enig moment vóór de dag voorafgaand aan (24 uur) de verzenddatum van de levering. illycaffè stuurt via e-mail een ontvangstbevestiging van de wijziging van het type levering waarin alle gegevens worden vermeld van het nieuwe type levering dat is aangevraagd.


8. Betaling
illycaffè aanvaardt de betaling van de periodieke levering alleen via creditcard (Visa of Mastercard) via het betaalplatform van Deutsche Card Services (onderneming van de Deutsche Bank-groep) in samenwerking met Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. Het bedrag van elke levering wordt pas in rekening gebracht op het moment van daadwerkelijke verzending van de producten voor elke levering. Op geen enkel moment tijdens de procedure voor het sluiten van de overeenkomst kan illycaffè de informatie met betrekking tot de creditcard van de klant opslaan, omdat deze via een beveiligde verbinding wordt verstuurd naar de website van de bovengenoemde bankinstelling. Die gegevens worden niet opgeslagen in enige database van illycaffè. In geen enkel geval kan illycaffè dus aansprakelijk worden gesteld voor eventueel frauduleus gebruik of debitering van de creditcard door derden bij de betaling van de gekochte producten.


9. Verzending van de producten
De verzending en levering van de producten kan alleen worden uitgevoerd op het grondgebied van Nederland. illycaffè stuurt de gekochte producten alleen naar het adres van bestemming dat wordt vermeld in de bestelling. Zendingen naar een postbusnummer worden niet aanvaard.
illycaffè voert de eerste verzending van de door de klant bestelde producten uit via een koerier naar het adres dat door de klant is vermeld en in principe binnen 24 werkuur na sluiting van de overeenkomst. De levering geschiedt doorgaans binnen 3 werkdagen. De daaropvolgende leveringen van Iperespresso-capsules vinden elke negen weken plaats op vooraf bepaalde data in overeenstemming met de formule van het programma illy Lovers Koffie. De vermelde leveringstijden van de producten gelden ter indicatie. Indien de wijziging van het type levering door de klant wordt doorgegeven vóór de dag voorafgaand aan de verzenddatum van die levering, wordt de kennisgeving van wijziging binnen 24 werkuren verwerkt, zodat de leveringen na die kennisgeving worden uitgevoerd op basis van het type dat de klant daarmee heeft aangevraagd. 
De klant betaalt geen verzendkosten. 
De geadresseerde van de goederen is verantwoordelijk voor het betalen van belastingen en douaneheffingen in overeenstemming met de regelgeving die geldt in het gebied waar de producten naartoe worden gestuurd.
De koerier is aansprakelijk voor de levering. illycaffè verzamelt eventuele meldingen van niet afleveren of te late levering van de producten via de klantenservice en helpt de klant, indien van toepassing, bij de bescherming van zijn wettelijke rechten.


10. Aanvaarding van het product door de klant
Eventuele schade aan de verpakking en/of het product of indien het aantal pakketten of de gegevens niet conform zijn, moet onmiddellijk worden gemeld door middel van een specifieke vermelding hiervan op de leveringsbon. Door ondertekening van de bon van de koerier verklaart de klant dat het product niet beschadigd is en dat de levering conform is.
Eventuele problemen in verband met beschadigingen, non-conformiteit of tekorten met betrekking tot de ontvangen producten moeten binnen 10 werkdagen na de levering worden gemeld door een e-mail te sturen naar klantenservice@illy.com of door te bellen met het gratis telefoonnummer 0900-2354559.


11. Facturering 
Voor elke bestelling van particuliere klanten wordt een factuur verstrekt. Voor het opstellen van de factuur wordt gebruik gemaakt van de informatie die de klant heeft verstrekt bij de bestelling. Na verstrekking van de factuur kan deze niet meer worden veranderd. Bij het bestellen moet worden vermeld of het verzendadres afwijkt van het factuuradres.


12. Geldigheid, opschorting, beëindiging 
1. Het programma illy Lovers Koffie heeft de looptijd van 12 maanden die ingaat op de datum van activering daarvan. 
2. In uitvoering van de bepalingen van het Wetgevend besluit van 21 februari 2014, nr. 21 ter uitvoering van richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten mag de klant het gekochte product retourneren en het reeds betaalde aankoopbedrag terugkrijgen.
De klant mag om ongeacht welke reden en op ongeacht welk moment de illy Lovers Koffie-overeenkomst en/of elke afzonderlijke levering van producten opzeggen binnen 14 dagen na ontvangst van het product met inachtneming van de volgende bepalingen:
1. Vóór het vervallen van de bovengenoemde termijn moet de klant contact opnemen met klantenservice op het gratis telefoonnummer 0900-2354559 of met het e-mailadres klantenservice@illy.nl voor de melding van herroeping.
2. Vervolgens neemt illycaffè contact op met de klant voor de retourzending. De retournering van het product dient te gebeuren binnen veertien dagen na de kennisgeving van opzegging.

De restitutie van het betaalde bedrag voor de aankoop van het product omvat de verzendkosten en gebeurt binnen veertien dagen na de kennisgeving van opzegging.
Indien de klant het product beschadigd retourneert, niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na ontvangst door ons ontvangen is, niet en / of gedeeltelijk gebruikt is, waarbij de verpakking gedeeltelijk of in zijn geheel ontbreekt, of waarbij of bepaalde onderdelen zijn beschadigd of ontbreken, als onderdeel, onderdelen, accessoires, verpakkingsmateriaal, dozen, documentatie en / of andere objecten, behoudt ILLYCAFFÈ zich het recht voor om de volledige overeenkomst voor herroeping op te zeggen. In een van de hierboven gevallen, stuurt ILLYCAFFÈ de ontvangen goederen terug naar de klant.
Indien de klant producten terugstuurt na de bovengenoemde termijn of in het geval van geopende en/of deels gebruikte producten die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, is het recht van opzegging niet van toepassing en zorgt illycaffè ervoor dat de klant het gekochte product terugkrijgt waarbij de verzendkosten voor rekening komen van de laatstgenoemde.

Met inachtneming van de hierboven genoemde beperkingen restitueert illycaffè het daadwerkelijk door de klant betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van opzegging door middel van een creditering op zijn bankrekening of creditcard of met een cheque.

3. In het geval van opzegging van het programma illy Lovers die eerder plaatsvindt dan de voor elke formule bepaalde termijn dient illycaffè van de opzegging in kennis te worden gesteld door contact met klantenservice op het gratis telefoonnummer 0900-2354559 of middels een e-mail aan e-mailadres klantenservice@illy.nl.
Onder voorbehoud van het recht van opzegging in overeenstemming met de bepalingen van het bovenstaande punt 12.2, is illycaffè in het geval van vervroegde opzegging van het programma illy Lovers Koffie bevoegd om de klant als boete de resterende verplichte leveringen in één keer in rekening te brengen.

4. Indien de eerste levering van goederen voor elke formule van het programma illy Lovers Koffie niet wordt betaald, heeft illycaffè het recht om: a) de illy Lovers Koffie-overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door hiervan mededeling te doen aan de klant door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail; b) de klant de resterende verplichte leveringen in één keer in rekening te brengen. 
Indien volgende leveringen van Iperespresso-capsules niet worden betaald gedurende de looptijd van het programma illy Lovers Koffie, heeft illycaffè het recht om: a) de uitvoering op te schorten en de illy Lovers Koffie-overeenkomst na 20 werkdagen te ontbinden; b) de klant de resterende verplichte leveringen in één keer in rekening te brengen. 

13. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank 
De verkoop van producten en/of dienstverlening gebeurt op het grondgebied van de Italiaanse staat en daarop is de geldende wetgeving van de republiek Italië van toepassing. De bevoegde rechtbank voor de beslechting van geschillen is de rechtbank die daarvoor wordt aangewezen door de Italiaanse wetgeving op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

De Europese Commissie biedt een online platform voor de beslechting van geschillen waar de Europese klant toegang toe heeft via deze snelkoppeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Dit instrument mag door de Europese klant worden gebruikt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die ontstaan door de aankoop van producten bij shop.illy.com. illycaffè is beschikbaar voor het beantwoorden van alle vragen die per e-mail naar het adres klantenservice@illy.com worden gestuurd.


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.