Informatie voor illycaffè Shanghai Co. Ltd in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG)  en de Chinese rechtsnormen inzake de verwerking van persoonsgegevens

 1. Algemene informatie

illycaffè Shanghai Co. Ltd. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè Shanghai Co. Ltd.” genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de site e-shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als  “gebruiker” of “betrokkene”) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn.  Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè Shanghai Co. Ltd.  verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,C, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid  van de site shop.illy.com. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, maar enkele daarvan en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen.  Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren.

illycaffè Shanghai gebruikt de verzamelde en op Italiaanse servers opgeslagen registratie- en inkoopgegevens, die zij vervolgens in China voor de afhandeling van de verzending, facturering en overige noodzakelijke acties ter uitvoering van de overeenkomst en het beheer van de registratie overneemt en verder verwerkt. Daarom past illycaffè Shanghai op de gegevens, die werden verwerkt met hulpmiddelen in Italië, Italiaans recht toe (en dit conform art. 4 lid c van richtlijn 95/46/EG), terwijl zij op alle acties, die in China met Chinese hulpmiddelen worden afgehandeld, Chinees wet en voorschriften toepast. Dus is de gebruiker in beide gevallen beschermd.

Wij wijzen u erop dat u alleen uw gegevens hoeft in te voeren (behoudens hetgeen hieronder gespecificeerd is onder punt 3 letter F van deze voorlichting) en/of gegevens van de onderneming/firma/instelling die door  wordt vertegenwoordigd. Wat betreft de doeleinden die worden beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting geldt dat indien de aankoop en de registratie door de door u vertegenwoordigde onderneming/firma/instelling wordt gedaan, de adressen met betrekking tot de activiteiten zoals beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting overeen dienen te komen met de adressen van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd.

De punten 2 t/m 10 hebben betrekking op de gegevensverwerking  dus conform wetsbesluit EU 206/679.

 1. Doel

illycaffè Shanghai kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om de registratie op de site shop.illy.com te kunnen uitvoeren, u als gebruiker te herkennen zodra u zich hebt geregisteerd  en de registratie te beheren (zonder de toestemming voor deze doelen kunt u zich niet registreren en de toestemming wordt ook verleend, zoals hierboven vermeld, aan illycaffè France s.a.s.,  aan illycaffè UK Limited, aan illy caffè North America Inc., aan illycaffè Sud America Comercio, Exportação e Importação Ltda en aan illycaffè S.p.A.);

 1. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site;
 2. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

Wij wijzen u erop dat de verwerking ten behoeve van hetgeen wordt bepaald onder punt 2 letter B en C van deze voorlichting, kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking.

 1. Verplicht karakter van de bepaling
  1. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter B van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen).
  2. De verstrekking van de gegevens (nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè Shanghai in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter C van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract.
  3. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het factuur verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter E van punt 3 van deze voorlichting).
  4. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren.
  5. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist.
  6. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè Shanghai bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè Shanghai zelf bekendmaakt zodat illycaffè Shanghai deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè Shanghai) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè Shanghai hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè de gegevens kan bekendmaken aan de vervoers en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè Shanghai en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè Shanghai) door illycaffè Shanghai zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt.
 2. Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens worden door illycaffè Shanghai niet bekendgemaakt aan derden ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting.  De gegevens kunnen door illycaffè Shanghai ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Italië en in China bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting kunnen door illycaffè Shanghai de gegevens in Italië en in China bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen, Belastingdienst, het ministerie van Industrie en Handel indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen).  illycaffè Shanghai zorgt ervoor dat derden de doelen worden bekendgemaakt waarmee de gegevens hun zijn verstrekt en bekendgemaakt.  De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè Shanghai aangewezen personen (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici, juridisch adviseurs medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè Shanghai zoals, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica; met name wordt illycaffè S.p.A. genoemd, die de administratie van het hele toepassings- en veiligheidsgedeelte van de databank voor de site shop.illy.com verzorgt) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor contractuele doeleinden tot de beëindiging van de relatie en ook na de beëindiging gedurende de door de Chinese en Europese regelgeving bepaalde periode, ook in belastingaangelegenheden;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A, van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Chinese en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De titelhouder van de verwerking is ondergetekende Società illycaffè Shanghai Co. Ltd. gevestigd te 7 D, Silver Tower, Jiu An Plaza, 258 Tong Ren Road Shanghai 200040, China P.R.C., telefoonnummer 0086-21-6279-1979, faxnummer 0086-21-6279-2905.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit contractuele en wettelijke verplichtingen (Chinese en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Verwerkingsprocedures

De gegevens kunnen door illycaffè Shanghai worden verwerkt in papiervorm, handmatig waarbij de gegevens van illycaffè Shanghai derhalve worden bewaard en verwerkt op papieren drager of elektronische drager) met gebruik van beschermingssystemen van illycaffè Shanghai die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid te beschermen en met logica die nauw verbonden is met de doelen die in deze voorlichting zijn vermeld.  De gegevens worden verwerkt en bewaard door illycaffè Shanghai in overeenstemming met wetgevend alle geldende normen (en dus ook met inachtneming van de principes van correctheid, wettigheid en transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten).  De gegevens betreffende illycaffè Shanghai worden bewaard in de vestigingen van illycaffè Shanghai en door degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die benoemd zijn door illycaffè Shanghai behalve bij derden die per categorie worden vermeld in deze voorlichting, aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt en die de gegevens verwerken als autonome houders.  De gegevens worden ook in gegevensbanken opgeslagen – tevens elektronische databases. illycaffè Shanghai heeft de firma illycaffè S.p.A. gevestigd via Flavia 110 in Triëst/Italië tot haar vertegenwoordiger op Italiaans grondgebied benoemd; deze laatste slaat de gegevens op in Servië bij de firma Salesforce.com Inc. in een van zijn data centers in Groot-Brittannië.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 14 jaar. Als de persoon jonger is dan 14 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.

Wat de in China verwerkte gegevens en de bewerking hiervan betreft, krijgt de Chinese gebruiker onderstaande informatie.

illycaffè Shanghai zal de gegevens van de gebruiker (die door de gebruiker werden verstrekt en online in het formulier en winkelmandje van de website www.shop.illy.com werden verzameld, en de gegevens, die vervolgens bij de gebruiker worden opgevraagd en door hem worden verstrekt, indien nodig) in China volgens de rechtsnormen van de Volksrepubliek China en met volledige inachtneming van de menselijke waarde verwerken, zowel op papier en handmatig als ook met behulp van door geautomatiseerde gegevensverwerking en telematica (waarbij de gegevens door illycaffè Shanghai zowel op papier als ook op gegevensdragers voor de geautomatiseerde gegevensverwerking worden bewaard c.q. opgeslagen en verder verwerkt); daarbij maakt illycaffè Shanghai gebruik van geschikte beschermingssystemen om de geheimhouding te kunnen garanderen, evenals logica, die nauw verband houden met de in dit informatieblad genoemde doeleinden. Met name worden alle voorschriften van de nieuwe rechtsnormen voor Internet Service Provider (ISP) nagekomen, die in december 2011 door het Ministerie voor Industrie en Informatietechnologie werden vastgesteld: “Certain provisions regulating the Market Order of Internet Information Services” [“Bepaalde voorwaarden ter regeling van de marktorde van Internet Informatiediensten”], evenals alle civiel- en strafrechtelijke voorschriften.

illycaffè Shanghai zal de gegevens op geschikte wijze verwerken en in geval van een feitelijk of mogelijk lek van informatie direct maatregelen nemen om dit te verhelpen, waarbij elk informatielek aan de plaatselijke overheidsdienst voor communicatie zal worden medegedeeld, bovendien zal illycaffè Shanghai ondersteuning bieden bij het aansluitend onderzoek naar eventuele ernstige gevolgen van dit informatielek.

illycaffè Shanghai is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens als gevolg van overmacht, aanvallen van hackers en kwaadaardige gedrag van de gebruiker.

De gegevens kunnen bij illycaffè Shanghai door personen worden verwerkt, die namens illycaffè Shanghai handelen, voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden, op basis van wettelijke voorschriften en ter bescherming of voor het indienen van een vordering van de kant van illycaffè Shanghai. In die zin worden de gegevens aan die personen ter beschikking gesteld, die in punt 4 van het informatieblad volgens Italiaans recht worden vermeld, met betrekking tot punt 2 lid c van dit informatieblad en indien bekendmaking van de opgeroepen gegevens is voor de dienstverlening noodzakelijk is. 

illycaffè Shanghai zal geen handelingen verrichten ten behoeve van een onrechtmatige verkrijging van gegevens uit de geautomatiseerde gegevensverwerking of uit het telematische systeem, evenmin handelingen, die onrechtmatige manipulatie c.q. beschadiging van het geautomatiseerde gegevensverwerkingsysteem of van het telematische systeem tot doel hebben. illycafè Shanghai zal niet door het gebruik van haar bedrijfsnaam door anderen in conflict komen, evenmin zal zij deze bedrijfsnaam op bedrieglijke wijze gebruiken of een andere identiteit aannemen, zoals bepaald in art. 99 van de General Principles of Civil Law (algemene civielrechtelijke beginselen). Bovendien zal de firma, conform de wettelijke voorschriften van het hoogste Chinese gerechtshof, geen omstandigheden gebruiken om een ander persoon openlijk te belasteren of opzettelijk het aanzien van die persoon door belediging of laster aanzienlijk schade toe te voegen.

illycaffè Shanghai zal in de computers van de gebruikers geen MALWARE installeren. Bovendien zal zij zonder toestemming van de gebruikers geen onnodige FEATURES installeren.

illycaffè Shanghai zal de veiligheid van de geüploade informatie over de gebruikers (“geüploade informatie”) beschermen en zal de gebruikers de mogelijkheid bieden deze te gebruiken, te wijzigen en te wissen. illycaffè Shanghai zal de geüploade informatie niet zonder legitieme reden wijzigen of wissen; illycaffè Shanghai zal de geüploade informatie niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden ter beschikking stellen evenmin zal het bedrijf de gebruiker ertoe verplichten deze geüploade informatie aan derden ter beschikking te stellen (met uitzondering van de wettelijke en door overheidsverordeningen voorgeschreven mededeling of de terbeschikkingstelling aan justitiële instanties in het kader van de indiening of verdediging van een vordering van illycaffè Shanghai).

illycaffè Shanghai zal enkel die gegevens oproepen en verwerken, die voor het leveren van de bedtreffende dienst in verband met de Chinese e-shop noodzakelijk zijn, en die gegevens, die in het kader van de in dit informatieblad genoemde doeleinden noodzakelijk zijn. De gegevens worden na voorafgaande toestemming van de betreffende persoon verwerkt, tenzij de verwerking (inclusief beschikbaarstelling aan derden) door de wet of door overheidsvoorschriften wordt voorgeschreven.

illycaffè Shanghai zal de gegevens steeds met inachtneming van de rechten van de consument verwerken, zoals deze met name in de wet inzake de bescherming van de rechten en belangen van de consument zijn vastgelegd.

De gebruiker kan aan illycaffè Shanghai aan onderstaand adres klachten indienen c.q. mededelingen doen: 7 D, Silver Tower, Jiu An Plaza, 258 Tong Ren Road Shanghai 200040, China P.R.C., telefoonnummer 0086-21-6279-1979, faxnummer 0086-21-6279-2905 (of door te schrijven naar infoprivacy@illy.com).

illycaffè Shanghai zal binnen de wettelijk hiervoor geldende termijn antwoorden.

Dit privacybeleid is herzien op 29.01.2020. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.