PRIVACYBELEID

Sectie 1 - Waarom dit document?

De reden voor deze mededeling

Deze pagina beschrijft op welke manier op deze site de persoonsgegevens van de gebruikers die de site bezoeken, worden verwerkt. De verwerking is altijd gebaseerd op beginselen van geoorloofdheid en correctheid, met inachtneming van alle geldende wettelijke bepalingen, en er worden passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens getroffen.

De gegevens zullen bewaard worden gedurende een periode conform de doeleinden waarvoor ze verwekt worden en conform de geldende voorschriften.

Dit privacybeleid wordt ook als beknopte informatie in overeenstemming met EU 2016/679 aan degenen die interageren met de webdiensten van deze site, met als doel de bescherming van de persoonsgegevens, die via telematicatechnologie toegankelijk zijn via het volgende adres:

www.illy.com/fr-be/shop

dat overeenkomt met de homepage van de site.

De informatie wordt alleen verschaft voor de hierboven genoemde site die aan illycaffè S.p.A. toebehoort en niet tevens voor andere websites die eventueel door de gebruiker via links bezocht kunnen worden. Deze sites verwerken de gegevens van hun bezoekers volledig zelfstandig en derhalve verwijst men naar de informatie op de betreffende websites.

De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001, zoals op 17 mei 2001 aangenomen door de Europese autoriteiten ter bescherming van de persoonsgegevens, verenigd in de Groep Gegevensbescherming die werd opgericht op grond van art. 29 van richtlijn 95/46/EG, met als doel het vastleggen van enkele minimumvereisten met betrekking tot het online verzamelen van persoonsgegevens en in het bijzonder de voorwaarden, duur en aard van de informatie die de verantwoordelijken voor de verwerking aan gebruikers dienen te communiceren bij een bezoek aan hun website, ongeacht de reden van dit bezoek.

De server waarop de site is ondergebracht is Salesforce.com Inc. in een van zijn data centers in Groot-Brittannië.

Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A

Neemt u in elk geval kennis van alle specifieke informatie aanwezig in de verschillende afdelingen van de site.

Soorten verwerkte gegevens en verwerkingswijzen

De gegevens kunnen door illycaffè worden verwerkt om te voldoen aan een verplichting overeenkomstig de wet, een verordening of de communautaire wetgeving, om een recht van illycaffè te doen gelden of te beschermen voor de rechter. De gegevens kunnen door illycaffè bekend worden gemaakt aan gerechtelijke autoriteiten, en de politie en aan openbare instellingen, aan advocatenkantoren en juridische adviseurs en aan postbedrijven/expediteurs, indien nodig.

Navigatiegegevens

De informaticasystemen en de softwareprocedures bestemd voor de werking van deze website verzamelen, in de loop van hun normale werking, een aantal persoonsgegevens waarvan de verzending in het gebruik van de communicatieprotocollen van internet is geïmpliceerd.

Het gaat om informatie die niet verzameld is om met geïdentificeerde geïnteresseerden geassocieerd te worden, maar die vanwege haar aard, via bewerking en samenvoeging met door derden bewaarde gegevens, identificatie van de gebruiker zou kunnen toestaan.

Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt die de site bezoeken, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de verzochte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek aan de server voor te leggen, de afmetingen van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de nummercode die de toestand van het door de server gegeven antwoord aangeeft (goed afgewikkeld, fout, enz.) en andere parameters inzake het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie in te winnen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en deze worden onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor de vaststelling van aansprakelijkheden in geval van hypothetische informaticamisdrijven ten nadele van de site.

De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De vrijwillige verstrekking van elektronische post aan de adressen op deze website, die nodig is om op de aanvragen te kunnen antwoorden, heeft de toe-eigening van het adres van de zender tot gevolg, alsmede andere persoonlijke gegevens die in de aanvraag (en in de bijlagen) of in de formulieren staan. Waar alleen het e-mail adres van de contact persoon vermeld wordt zonder formulier, geeft de gebruiker toestemming voor verwerking van de gegevens (e-mail adres en gegevens die in de aanvraag staan) door illycaffè, in overeenstemming met dit privacy beleid met doel om op de e-mail te kunnen antwoorden en vervolg te kunnen geven aan de aanvraag. Het verstrekken van de gegevens is vrijwillig, maar worden het adres en de andere gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beantwoorden, niet doorgegeven, dan kan de e-mail niet beantwoord worden en geen gevolg gegeven worden aan de aanvraag.

De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Afhankelijk van de dienst die gevraagd wordt, nodigen we de gebruiker uit alle informatie die op de verschillende pagina’s van de website staan te bekijken, om kennis te nemen van de doeleinden en de specifieke verwerkingswijzen.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie met de gebruiker. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

Kader voor communicatie en verspreiding navigatiegegevens

Geen enkel gegeven afgeleid uit de webservice (dus de hierboven gespecificeerde navigatiegegevens, cookies) zal medegedeeld of verspreid worden (behalve mededeling aan rechterlijke of politie-instanties, indien nodig).

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (administratief personeel en medewerkers die met publiek te maken, ook van buiten de onderneming, belast met het beheer van de informatiegegevens -personen die belast zijn met het beheer van de informatiesystemen - ook van buiten de onderneming - en de marketingsector ook van buiten de onderneming, interns, verantwoordelijken voor de verwerking en hun medewerkers, verantwoordelijken binnen de sector aan wie een aanvraag wordt gedaan, diegenen die belast zijn met de het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderaannemers die belast zijn met mailing, marketing, beheer en onderhoud van servers en websitebeheer) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

Wat betreft de personen die de gegevens verwerken, verwijzen we ook naar de informatie die op de website staat, afhankeljik van de dienst die aangevraagd wordt.

De gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn, kunnen meegedeeld worden aan de personen die verplicht zijn deze mee te delen volgens wettelijke bepalingen of om een recht van de firma te laten gelden bij organen; ze kunnen meegedeeld worden aan expediteurs om mogelijk materiaal van illycaffè dat aangevraagd is te kunnen verzenden; verder kunnen ze aan de personen genoemd in de specifieke informatie die op verschillende pagina’s van de website staat meegedeeld worden.

Facultatieve karakter van de verstrekking van de gegevens en verwerkingswijzen

Voor complete informatie nodigen wij uit om kennis te nemen van alle informatie in de verschillende zones waar om gegevens wordt verzocht en alle afdelingen van het betreffende privacybeleid.

Cookies

Definitie van cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.
De betreffende site gebruikt de volgende typen cookies:

A. Technische (functionele) sessiecookies

Zogenaamde sessiecookies worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van sessie-identificatiegegevens in de vorm van nummers die willekeurig door de server worden gegenereerd. Deze cookies zijn nodig om veilig en efficiënt browsen op de site te verzekeren.

Sessiecookies worden op deze site gebruikt om een ​​maximale gebruiker privacy te garanderen tijdens het browsen, omdat ze geen persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen verkrijgen die anders de identificatie en herkenning van gebruikers zouden toelaten. Deze cookies worden met elektronische middelen verwerkt.

B. Aanvullende technische (functionele) cookies

 illycaffè gebruikt enkele technische cookies:

 - cookie of agreement: het is ingevoegd om de toestemming voor het gebruik van cookies-analyse en / of profilering vast te leggen. U bent vrij om cookies van uw computer te verwijderen.

 - cookie-winkelmandje: het wordt gebruikt om het winkelwagentje online te vullen en te onthouden.

 - aanvullende technische cookies. Er zijn andere technische cookies essentieel voor de goede werking van de website. Met deze cookies kunt u de door gebruikers gevraagde services aanbieden en op de site surfen met behulp van de beste prestaties. Dit type cookie kan niet worden uitgeschakeld omdat dit noodzakelijk is voor de goede werking van de site.

C. Analytische cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor meer informatie bezoek http://www.google.com/policies/privacy/.

Onze website kan gebruikmaken van SessionCam voor analysedoeleinden. SessionCam is een product dat is ontwikkeld door SessionCam LTD. SessionCam kan muisklikken, muisbewegingen, het scrollen op pagina's en tekst die wordt ingevoerd op websiteformulieren vastleggen. De informatie die wordt verzameld omvat geen bankgegevens of gevoelige persoonsgegevens. De gegevens die door SessionCam van deze website worden verzameld, zijn alleen voor intern gebruik. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website en wordt opgeslagen en gebruikt voor geaggregeerde en statistische rapportages.

Voor meer informatie bezoek http://www.sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.

D. Profilering / advertentiecookies van derden

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties aan te bieden die relevant zijn en die zijn afgestemd op uw interesses. Uw persoonlijke gegevens worden niet bijgehouden, bezoek de website http://www.youronlinechoices.com/it/ voor meer informatie. Met het verwijderen of uitschakelen van deze cookies zal u geen functionaliteit verliezen op de website.

Derden zijn Data Controller, zie hun privacybeleid, hieronder vindt u een lijst met derde partijen:

GOOGLE ANALYTICS, ADWORDS, ADMOB, DOUBLECLICK Voor meer informatie bezoek  http://www.google.com/policies/privacy/

AUDIENCE STREAM Voor meer informatie bezoek  https://tealium.com/privacy/

CHANNEL ADVISOR Voor meer informatie bezoek  https://www.channeladvisor.com/privacy-policy/

SESSION CAM Voor meer informatie bezoek  https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/

DOUBLECLICK Voor meer informatie bezoek  http://www.google.com/policies/privacy/

CJ AFFILIATE BY CONVERSANT Voor meer informatie bezoek  https://www.conversantmedia.com/legal/privacy

QUANTCAST Voor meer informatie bezoek  https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

PEBBLE POST Voor meer informatie bezoek  https://pebblepost.com/documents/privacy-policy

TURN e AMOBEE Voor meer informatie bezoek  https://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines

MNIX Voor meer informatie bezoek  https://subscription.timeinc.com/storefront/privacy/tio/generic_privacy_new.html?dnp-source=E

LINKEDIN Voor meer informatie bezoek  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

FACEBOOK Voor meer informatie bezoek  https://www.facebook.com/policy.php

SHOPSOCIALLY Voor meer informatie bezoek  https://shopsocially.com/platform/privacy-policy

PINTEREST Voor meer informatie bezoek  https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

SOCIOMANTIC Voor meer informatie bezoek  https://www.sociomantic.com/privacy/it/

EBAY Voor meer informatie bezoek  https://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260

SHAREASALE Voor meer informatie bezoek  http://shareasale.com/PrivacyPolicy.pdf

LINQIA Voor meer informatie bezoek  http://www.linqia.com/privacy-policy/

CONVERSANT Voor meer informatie bezoek  http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

BING Voor meer informatie bezoek  https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

PAYCLICK Voor meer informatie bezoek  https://payclick.it/it/privacy

TWITTER Voor meer informatie bezoek  https://twitter.com/it/privacy

AMAZON Voor meer informatie bezoek  https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496

DATAWAD Voor meer informatie bezoek  http://www.datawad.com/privacy/

MEDIAMIND Voor meer informatie bezoek  http://origin.www.mediamind.com/privacy-policy

YAHOO Voor meer informatie bezoek  https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm

SMART AD SERVER Voor meer informatie bezoek  http://smartadserver.it/privacy-policy

TABOOLA Voor meer informatie bezoek  https://www.taboola.com/privacy-policy

ADFORM Voor meer informatie bezoek  https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

RESPONSYS, BLUEKAI Voor meer informatie bezoek  https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html

CRITEO ADVERTISING Voor meer informatie bezoek https://www.criteo.com/it/privacy/

DIGITALKEYS Voor meer informatie bezoek https://www.digitalkeys.fr/politique-de-confidentialite/

SIZMEK VERSATAG Voor meer informatie bezoek la pagina https://www.sizmek.com/privacy-policy/

De cookies van illycaffè worden met elektronische middelen verwerkt.

Hoe u de cookies kunt verwijderen

In de meeste browsers kunt u cookies weigeren / accepteren. Hieronder presenteren we praktische informatie om cookies in belangrijke webbrowsers uit te schakelen

Chrome:

 1. Klik op het pictogram 'Google Chrome aanpassen en beheren'. Dit is het pictogram met drie stipjes .
 2. Klik op Meer hulpprogramma's > Browsegegevens wissen.
 3. Een venster opent. Zet een vinkje voor Cookies en andere sitegegevens als dat vinkje er nog niet staat.
 4. Selecteer achter 'Periode' vanaf welk moment de cookies verwijderd moeten worden.
 5. Klik op Gegevens wissen.

Mozilla Firefox

 1. Klik rechtsboven op de menuknop Cookies verwijderen in Firefox.
 2. Klik op Opties.
 3. Een nieuw tabblad opent. Klik links op Privacy & Beveiliging.
 4. Klik rechtsonder 'Cookies en websitegegevens' op Gegevens wissen.
 5. Zet een vinkje voor Cookies en websitegegevens als dat vinkje er nog niet staat.
 6. Klik op Wissen > Nu wissen om alle cookies te verwijderen.
 7. Sluit het venster via het kruisje rechtsboven"

Internet Explorer

 1. Klik op het pictogram 'Extra'. Dit is het pictogram van een tandwiel Cookies verwijderen in Internet Explorer.
 2. Klik op Beveiliging > Browsegeschiedenis verwijderen.
 3. Geef nu aan welke zaken u wilt verwijderen, waaronder cookies. Zet hiervoor een vinkje voor Cookies en websitegegevens als dat vinkje er nog niet staat.
 4. Klik op Verwijderen”

Safari

 1. Klik links in de menubalk op Safari.
 2. Klik op Wis geschiedenis.
 3. Er verschijnt een nieuw venster. Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. ...
 4. Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele geschiedenis.
 5. Klik tot slot op Wis geschiedenis.'

Browsen zonder cookies achter te laten:


Google Chrome

 1. Open rechtsboven het menu 'Google Chrome aanpassen en beheren'
 2. Klik op 'Nieuw incognitovenster'

Mozilla Firefox

 1. Klik rechtsboven op 'Menu openen'.
 2. Klik op 'Nieuw privévenster'.

Internet Explorer

 1. Klik in de menubalk op 'Beveiliging'
 2. Klik op 'InPrivate-navigatie'
 3. InPrivate is nu ingeschakeld en een nieuw venster opent zich

Safari

 1. Klik linksboven in de menubalk op 'Archief'
 2. Selecteer 'Nieuw privévenster'. Click OK

Specifieke Informatie

Zoals al eerder vermeld, is specifieke informatie op de website aanwezig met samenvattingen van de specifieke diensten die aangevraagd kunnen worden. Men verwijst ook naar deze informatie die de privacy en vooral ook de informatie betreffende de registratie en de aankoop aanvult.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 14 jaar. Als de persoon jonger is dan 14 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 15/07/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

Sectie 2 – Abonnement op nieuwsbrief en deelname aan enquêtes/onderzoeken

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

1. Algemene informatie

De gegevens die u via het formulier of na indiening van uw formulier verstrekt, worden door illycaffè S.p.A. (hierna ook te noemen: de "vennootschap"of "illycaffè") verwerkt voor de doeleinden die hieronder worden vermeld. illycaffè mag uitsluitend gegevens verlangen en verwerken die van belang zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

2. Doel

illycaffè kan gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. communicatie over reclame/informatie over de producten-diensten-initiatieven van illycaffè en haar partners en marktonderzoek en/of interviews voor de evaluatie van de producten-diensten van illycaffè, allemaal door illycaffè  van het e-mailadres u hebt opgegeven op de kaart  of naar adressen die later worden toegekend (let op dat het versturen van SMS/MMS en e-mail ook elektronisch zal gebeuren met behulp van geautomatiseerde tools);
 2. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

3. Verplicht karakter van de bepaling

Verstrekking en toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder uw beslissing (om u af te melden) toe te lichten, door een bericht te sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.  Andere annulerings- en bezwaarprocedures kunnen nader worden meegedeeld.

Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid is noodzakelijk;  mochten echter geen gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat niet aan uw aanvraag wordt voldaan en dat verdere contacten worden verbroken.

4. Categorieën van gegevensontvangers

Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan advocaten, overheidsinstanties, justitie, politie en het postkantoor (aangezien het adres zichtbaar is wanneer schriftelijk materiaal wordt verzonden). illycaffè maakt slechts gegevens bekend die essentieel zijn voor de doeleinden van het privacybeleid. Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder A van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan het postkantoor

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (zoals juridisch medewerkers, ook van buiten de onderneming,  medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming,  informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, intern auditor, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak- en verzendbedrijven, externe IT-bedrijven, marketingbedrijven en meer in het algemeen consultants die van belang zijnde activiteiten verrichten, zoals juridische en communicatieadviseurs) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

5. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A, van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering, onverminderd de instandhouding in overeenstemming met de wet;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.                                                                                                                                                                 

6. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

7. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

8.Klachten                                                                                                                                             

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it.

9.Rechtsgrondslag                                                                                                                                   

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie met de gebruiker. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

10.Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 14 jaar. Als de persoon jonger is dan 14 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 14/02/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

Sectie 3 – Enkelvoudige aanmelding - illy-websites

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

1.Algemene informatie

De gegevens die u via het formulier of na indiening van uw formulier verstrekt, worden door illycaffè S.p.A. (hierna ook te noemen: de "vennootschap"of  "illycaffè") verwerkt voor de doeleinden die hieronder worden vermeld. illycaffè mag uitsluitend gegevens verlangen en verwerken die van belang zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

2.Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om toegang te geven en eventueel gebruik te maken, doormiddel van dezelfde verificatiegegevens, van alle diensten, waaronder ook de interactieve diensten van illycaffè zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden en eventuele Koop voorwaarden die zijn opgenomen in de verschillende gedeelten van de website. In een aantal gevallen kunnen eventuele verdere gegevens gevraagd worden die alleen verwerkt worden met uw toestemming en indien noodzakelijk; Onder de diensten bestaat ook de feature “Aangepaste doelgroepen” van Facebook (raadpleeg voor meer informatie: https://nl-nl.facebook.com/help/381385302004628);
 2. communicatie over reclame/informatie over de producten-diensten-initiatieven van illycaffè en haar partners en marktonderzoek en/of interviews voor de evaluatie van de producten-diensten van illycaffè, allemaal door illycaffè  van het e-mailadres u hebt opgegeven op de kaart  of naar adressen die later worden toegekend (let op dat het versturen van SMS/MMS en e-mail ook elektronisch zal gebeuren met behulp van geautomatiseerde tools);
 3. om op basis van de informatie over de gebruiker die in het bezit zijn van illycaffè, een gebruikersprofiel te kunnen aanmaken inclusief onderzoek naar de consumptiegewoonten en –keuzes die ook voortkomen uit de analyse van de keuze van producten, die gericht is op het uitvoeren van specifieke activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, directe verkoop en commerciële communicatie door illycaffè S.p.A., in overeenstemming met de specifieke eisen van de gebruiker zelf, die duidelijk worden op basis van het profiel en die er bovendien op gericht zijn de consumptiegewoonten en –keuzes van de afnemers van producten van illycaffè te analyseren. De verwerking met deze doelen vindt ook geautomatiseerd plaats in gegevensbanken. Er kan een profiel worden aangemaakt van de specifieke gebruiker of van homogene klassen gebruikers. Eventueel kunnen ook gegevens worden samengevoegd of vergeleken die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbanken van partners van illycaffè (ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en ondernemingen die verbonden zijn met, die worden bestuurd door de Gruppo illy S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie). De activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, commerciële communicatie  en directe verkoop worden alleen uitgevoerd als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking ten behoeve van de doelen die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting.  De toestemming voor en de verstrekking van de gegevens voor deze doelen (punt 2 letter C van deze voorlichting) absoluut facultatief en het staat de gebruiker derhalve vrij te kopen, zich te registreren en eventueel te worden onderworpen aan de activiteiten die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting, ook zonder de gegevens te verstrekken en zonder toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens voor de doelen die worden genoemd in dit punt van de voorlichting (punt 2 letter C van deze voorlichting). De enige consequentie van de niet-verstrekking en het niet verlenen van de toestemming is derhalve dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan de activiteiten die worden vermeld in dit punt (punt 2 letter C van deze voorlichting);
 4. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

3.Verplicht karakter van de bepaling

Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid is niet verplicht, indien echter de gegevens niet verstrekt worden is toegang en eventueel gebruik van de diensten van de website van illycaffè niet mogelijk (waaronder ook aankoop via internet).Toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid is niet verplicht, maar indien toestemming niet gegeven wordt, is toegang en eventueel gebruik van de diensten van de website van illycaffè niet mogelijk (waaronder ook aankoop via internet) steeds met dezelfde verificatiegegevens.Verstrekking en toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt (het heeft geen gevolgen voor de andere doeleinden). Bovendien dient u in te stemmen met de gegevensverwerking voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder uw beslissing (om u af te melden) toe te lichten, door een bericht te sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.  Andere annulerings- en bezwaarprocedures kunnen nader worden meegedeeld.

Wat de aangelegenheden betreft waarvan sprake in punt 4 letter C van deze privacybeleid, wordt verwezen naar het punt zelf.

Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder D van dit privacybeleid is noodzakelijk;  mochten echter geen gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat niet aan uw aanvraag wordt voldaan en dat verdere contacten worden verbroken.

4.Categorieën van gegevensontvangers

Gegevens die zijn verzameld en verwerkt voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid worden niet bekendgemaakt zonder uw aanvullende toestemming, indien deze nodig is voor bepaalde diensten onder specifieke voorwaarden. Wij herinneren eraan dat de gegevens betreffende reacties, eventuele foto’s of uw bijnaam, zichtbaar zijn voor de andere gebruikers van de sites van illycaffè en voor derden die de reacties op de websites kunnen lezen, dit in ieder geval volgens de Gebruiksvoorwaarden. Voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B en in punt 2, onder C van dit privacybeleid worden geen gegevens bekendgemaakt. Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder D van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan advocaten, overheidsinstanties, justitie, politie en het postkantoor (aangezien het adres zichtbaar is wanneer schriftelijk materiaal wordt verzonden). illycaffè maakt slechts gegevens bekend die essentieel zijn voor de doeleinden van het privacybeleid.

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen [zoals (externe) juridisch medewerkers, (externe) marketingmedewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met de website - zoals juridisch adviseurs, IT-deskundigen die ook de rol van systeembeheerder kunnen vervullen, en als zodanig zijn aangewezen, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers die belast zijn met het beheer van de website – IT-systeemmedewerkers die ook systeembeheerder kunnen zijn, en die als zodanig zijn aangewezen, (externe) PR-medewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met verzenden en inpakken, interne accountants en stagiairs, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak- en verzendbedrijven, externe IT-bedrijven, marketingbedrijven en meer in het algemeen consultants die van belang zijnde activiteiten verrichten, zoals juridische en communicatieadviseurs) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

5.Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A, van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder B, van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering, onverminderd de instandhouding in overeenstemming met de wet;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder C, niet langer dan twaalf maanden vanaf het moment van registratie, behalve wanneer de gegevens worden geanonimiseerd in een vorm waarbij het niet mogelijk is de betrokkenen te identificeren, zelfs niet indirect of door andere databanken met elkaar te verbinden;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

6.Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

7.Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

8.Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it.

9.Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie met de gebruiker. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

10.Profilering

De verwerking van gegevens voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder c) van dit Privacybeleid kunnen als profilering beschouwd worden. Profilering is gebaseerd op consumentengegevens om een beter inzicht te krijgen in diens consumptiegewoonten en om diens aankopen te sturen met gerichte communicatie. De gegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van software die een consumptieprofiel opstelt op basis van de uitgevoerde acties (deelname aan een evenement, toetreding tot bepaalde initiatieven, aankoop van bepaalde producten) en op basis van de analyse van specifieke kenmerken die een beter inzicht kunnen geven in de klantencategorie (bijv. leeftijd). Deze verwerking vormt echter geen bijzonder risico voor de betrokkene, betrokkene, considering the type of basic profiling that does not require data of a particularly delicate nature or that allows the detailed reconstruction of particularly reserved aspects of private life. Moreover, they are not produced based on profiling, legal effects that affect the person concerned or that significantly affect his person, as no decision is made based on automated processing which is used only to send advertising material in line with the tastes and habits of the interested party. However, everything is always filtered by physical subjects who send it to the defined groups. The interested party always has the right to obtain human intervention, to express his opinion, to obtain an explanation of the decision obtained and to challenge the decision.

11.Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 14 jaar. Als de persoon jonger is dan 14 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 14/02/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

Sectie 4 – Privacybeleid bestellingen als gast (de adresgegevens worden niet opgeslagen)

Voorlichting voor illycaffè France s.a.s. in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

1.Algemene informatie

illycaffè France s.a.s. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè France Belux” genoemd) maakt u middels deze voorlichting (omdat u net bezig bent met inkopen) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt) die in haar bezit zijn.

Wij herinneren u eraan dat u alleen uw gegevens en/of de gegevens van de onderneming/firma/instelling hoeft te vermelden die door u wordt vertegenwoordigd (behalve zoals hierna vermeld in punt 3 letter F van deze privacybeleid).

2.Doel

illycaffè France Belux kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  1. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook om administratieve en boekhoudkundige redenen en voor het orderbeheer. Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site;
  2. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

Wij wijzen u erop dat ten behoeve van hetgeen wordt vermeld onder punt 2 letter A en B van deze voorlichting, de verwerking kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking. Daarom is deze toestemming niet vereist.

3.Verplicht karakter van de bepaling

 1. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter A van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè France Belux te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter A van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen).
 2. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè France Belux in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om gevolg te geven aan het aankoopcontract.
 3. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter F van punt 3 van deze voorlichting).
 4. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren. 
 5. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTW-nummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist.
 6. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè France Belux bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè France Belux  zelf bekendmaakt zodat illycaffè France Belux deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè France Belux) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè France Belux hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè France Belux de gegevens kan bekendmaken aan de vervoerders en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè France Belux en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè France Belux) door illycaffè France Belux  zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt.

4.Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens kunnen door illycaffè France Belux ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Frankrijk of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A en B van deze voorlichting kunnen door illycaffè France Belux de gegevens in Frankrijk en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). De gegevens kunnen namens illycaffè France Belux bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè France Belux aangewezen personen [zoals medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants, medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

5.Gegevensbewaring

illycaffè France Belux bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor contractuele doeleinden tot de beëindiging van de relatie en ook na de beëindiging gedurende de door de Italiaanse en Franse regelgeving bepaalde periode, ook in belastingaangelegenheden;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Franse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

6.Verwerkingsverantwoordelijke

Titelvoerder van de verwerking is de schrijver Società illycaffè France s.a.s. met zetel te Immeuble Imagine 20-26 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly/Seine, telefoonnummer: +33 1 41438800, faxnummer: +33 1 41438801, e-mail: information@illy.com.

7.Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

8.Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website https://www.cnil.fr/

9.Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit contractuele en wettelijke verplichtingen (Franse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

10.Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè France Belux kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè France Belux heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè France Belux bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè France Belux uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè France Belux en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A..

Dit privacybeleid is herzien op 14/02/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

Sectie 5 – Privacybeleid bestellingen (de adresgegevens worden opgeslagen)

Wanneer u zich in de sectie shop registreert (doelen worden beschreven onder punt 2 letter A van de Franse, Italiaanse, Britse en Chinees voorlichting), worden de registratiegegevens verwerkt door illycaffè S.p.A. (in de vestigingen Spanje, Nederland, Duitsland, Oostenrijk) of illycaffè France s.a.s., Euro Food Brands Ltd., illy caffè North America Inc. en illycaffè Shanghai Co. Ltd. zodat  de gebruiker altijd in meerdere landen  kan kopen en door de registratie hoeft de gebruiker niet steeds alle gegevens (of enkele daarvan) in te voeren indien hij in een land wil kopen anders dan het land waarin hij zich registreert. Op het moment van aankoop zal vervolgens, afhankelijk van de staat waarin de aankoop plaatsvindt, de verwerking ten behoeve van de doelen die voortvloeien uit het aankoopcontract en tevens ten behoeve van administratieve-boekhoudkundige doeleinden en het orderbeheer, plaatsvinden door het land waarin de order is geplaatst. De vestiging van illy caffè North America Inc. Kan, zolang de gebruiker geen toegang neemt tot de sectie shop USA of Canada, de gegevens alleen zien in de database in Italië. illycaffè Shanghai Co. Ltd. zal de gegevens in China verwerken en op die gegevens, die worden verwerkt met hulpmiddelen in Italië, Italiaans recht toepassen (conform art. 4 lid c van richtlijn nr. 95/46/EG) en Chinees recht op de in China verwerkte gegevens.

illycaffè S.p.A., illycaffè France s.a.s., Euro Food Brands Ltd.,  illy caffè North America Inc. en illycaffè Shanghai Co. Ltd. zijn autonome houders van de verwerking.

Hieronder vermelden wij de voorlichting van illycaffè S.p.A., van illycaffè France s.a.s. en van Euro Food Brands Ltd., volgens de Europese normen betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de voorlichting van illy caffè North America Inc. en de voorlichting van illycaffè Shanghai Co. Ltd..

Voorlichting voor illycaffè France s.a.s. (voor de landen Frankrijk en België) in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

           

1.Algemene informatie

illycaffè France s.a.s. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè France Belux” genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de sectie shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als “gebruiker” of “betrokkene”) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn. Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè France Belux verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,C, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid van de sectie shop. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, (maar enkele daarvan) en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen. Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren.

Wij herinneren u eraan dat u alleen uw gegevens en/of de gegevens van de onderneming/firma/instelling hoeft te vermelden die door u wordt vertegenwoordigd.

2.Doel

illycaffè France Belux kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  1. om de registratie op de site shop.illy uit te voeren, u te herkennen zodra u bent geregistreerd als gebruiker en de registratie zelf te beheren (zonder toestemming hiervoor kunt u zich niet registreren en de toestemming wordt zoals hierboven vermeld, ook verleend aan illycaffè S.p.A., Euro Food Brands Ltd., illy caffè North America Inc. en illycaffè Shanghai Co. Ltd.);
  2. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook om administratieve en boekhoudkundige redenen en voor het orderbeheer. Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site;
  3. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

Wij wijzen u erop dat ten behoeve van hetgeen wordt vermeld onder punt 2 letter B en C van deze voorlichting, de verwerking kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking.

3.Verplicht karakter van de bepaling

  1. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter B van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen).
  2. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè France Belux in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter C van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract.
  3. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter F van punt 3 van deze voorlichting).
  4. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren. 
  5. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTW-nummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist.
  6. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè France Belux bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè France Belux zelf bekendmaakt zodat illycaffè France Belux deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè France Belux) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè France Belux hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè France Belux de gegevens kan bekendmaken aan de vervoerders en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè France Belux en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè France Belux) door illycaffè France Belux zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt.

4.Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens worden door illycaffè France Belux niet bekendgemaakt aan derden ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting. De gegevens kunnen door illycaffè France Belux ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Frankrijk of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting kunnen door illycaffè France Belux de gegevens in Frankrijk en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). De gegevens kunnen namens illycaffè France Belux bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè France Belux aangewezen personen (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

5.Gegevensbewaring

illycaffè France Belux bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor contractuele doeleinden tot de beëindiging van de relatie en ook na de beëindiging gedurende de door de Franse en Europese regelgeving bepaalde periode, ook in belastingaangelegenheden;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A, van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Franse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

6.Verwerkingsverantwoordelijke

Titelvoerder van de verwerking is de schrijver Società illycaffè France s.a.s. met zetel te Immeuble Imagine 20-26 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly/Seine, telefoonnummer: +33 1 41438800, faxnummer: +33 1 41438801, e-mail: information@illy.com.

7.Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

8.Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website https://www.cnil.fr/.

9.Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit contractuele en wettelijke verplichtingen (Franse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

10.Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè France Belux kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè France Belux heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè France Belux bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè France Belux uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè France Belux, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.

Dit privacybeleid is herzien op 15/07/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

Informatie voor illycaffè S.p.A. (voor de landen Italië, Spanje, Nederland, Duitsland en Oostenrijk)

Voorlichting voor illycaffè UK Limited

Informatie voor illy caffè North America

Informatie voor illycaffè Shanghai Co. Ltd
Policy privacy provided by illycaffè Sud America Comercio, Exportação e Importação Ltda
 

Sectie 6 – Privacybeleid sectie Mijn Account, enkel voor profilering

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

1.Algemene informatie

illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè” genoemd) maakt u middels deze voorlichting de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens.

2.Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

om op basis van de informatie over de gebruiker die in het bezit zijn van illycaffè, een gebruikersprofiel te kunnen aanmaken inclusief onderzoek naar de consumptiegewoonten en –keuzes die ook voortkomen uit de analyse van de keuze van producten, die gericht is op het uitvoeren van specifieke activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, directe verkoop en commerciële communicatie door illycaffè S.p.A., in overeenstemming met de specifieke eisen van de gebruiker zelf, die duidelijk worden op basis van het profiel en die er bovendien op gericht zijn de consumptiegewoonten en –keuzes van de afnemers van producten van illycaffè te analyseren. De verwerking met deze doelen vindt ook geautomatiseerd plaats in gegevensbanken. Er kan een profiel worden aangemaakt van de specifieke gebruiker of van homogene klassen gebruikers. Eventueel kunnen ook gegevens worden samengevoegd of vergeleken die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbanken van partners van illycaffè (ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en ondernemingen die verbonden zijn met, die worden bestuurd door de groep illy S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie).

3.Verplicht karakter van de bepaling

Verstrekking en toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2 van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt.

4.Categorieën van gegevensontvangers

Gegevens die zijn verzameld en verwerkt voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2 van dit privacybeleid worden niet bekendgemaakt. De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen [zoals (externe) juridisch medewerkers, (externe) marketingmedewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met de website - zoals juridisch adviseurs, IT-deskundigen die ook de rol van systeembeheerder kunnen vervullen, en als zodanig zijn aangewezen, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers die belast zijn met het beheer van de website – IT-systeemmedewerkers die ook systeembeheerder kunnen zijn, en die als zodanig zijn aangewezen, (externe) PR-medewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met verzenden en inpakken, interne accountants en stagiairs, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals marketingbedrijven,  call centers, public relations bedrijven, en meer in het algemeen consultants die van belang zijnde activiteiten verrichten) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

5.Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, niet langer dan twaalf maanden vanaf het moment van registratie, behalve wanneer de gegevens worden geanonimiseerd in een vorm waarbij het niet mogelijk is de betrokkenen te identificeren, zelfs niet indirect of door andere databanken met elkaar te verbinden;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

6.Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

7.Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

8.Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it.

9.Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

10.Profilering

De verwerking van gegevens voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder c) van dit Privacybeleid kunnen als profilering beschouwd worden. Profilering is gebaseerd op consumentengegevens om een beter inzicht te krijgen in diens consumptiegewoonten en om diens aankopen te sturen met gerichte communicatie. De gegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van software die een consumptieprofiel opstelt op basis van de uitgevoerde acties (deelname aan een evenement, toetreding tot bepaalde initiatieven, aankoop van bepaalde producten) en op basis van de analyse van specifieke kenmerken die een beter inzicht kunnen geven in de klantencategorie (bijv. leeftijd). Deze verwerking vormt echter geen bijzonder risico voor de betrokkene, considering the type of basic profiling that does not require data of a particularly delicate nature or that allows the detailed reconstruction of particularly reserved aspects of private life. Moreover, they are not produced based on profiling, legal effects that affect the person concerned or that significantly affect his person, as no decision is made based on automated processing which is used only to send advertising material in line with the tastes and habits of the interested party. However, everything is always filtered by physical subjects who send it to the defined groups. The interested party always has the right to obtain human intervention, to express his opinion, to obtain an explanation of the decision obtained and to challenge the decision.

11.Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 14 jaar. Als de persoon jonger is dan 14 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.

Dit privacybeleid is herzien op 14/02/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.