Privacybeleid voor illy Coffee Music

Inlichting krachtens het reglement (UE) 2016/679 (GDPR) en de van kracht zijnde nationale norm
 

 1. Algemene informatie

illycaffè S.p.A. (hierna ook "het Bedrijf" of “illycaffè” genoemd) laat u met deze informatie de doeleinden en de modaliteiten van behandeling van de door u verschafte gegevens weten.

 1. Doeleinden

De verschafte gegevens zullen behandeld worden door illycaffè:

 1. om Uw deelname aan het project “illy Coffee Music” (hierna ook aangegeven als “het project”) toe te staan volgens het reglement en dus uw spraakbericht te publiceren ingezonden via het WhatsApp-kanaal;
 2. om te voldoen aan een verplichting voorzien door de wet, door een reglement of door de gemeenschapsnorm en voor legitieme interesses zoals die van het doen gelden of verdedigen van een recht van illycaffè.
 1. Verplichting van de overdracht

De overdracht van de gegevens is niet verplicht voor de doeleinden die staan onder punt 2 lett. A, maar is nodig om u te laten deelnemen aan het project. Het geheel of gedeeltelijk weigeren van de overdracht van de gegevens zal als consequentie hebben dat u niet mag deelnemen aan het project zelf. De overdracht van de gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden die staan onder punt 2 lett. B en het geheel of gedeeltelijk weigeren van de overdracht van de gegevens zal als consequentie hebben dat u niet mag deelnemen aan het project.

 1. Categorieën van bestemmers van de gegevens

De gegevens voor de doeleinden die onder punt 2 lett. A staan zullen niet medegedeeld mogen worden, maar met beperking tot uw stem en eventuele gegevens die zich in de voice message bevinden, zullen deze verspreid mogen worden zoals aangegeven in het reglement; voor de doeleinden die onder punt 2 lett. A staan wordt een toestemming, die altijd facultatief is, vereist.

Voor de doeleinden die onder punt 2 lett. A staan zullen deze medegedeeld kunnen worden waar nodig aan rechtsorganen, openbare instituten/autoriteiten, wettelijke consulenten/advocaten, verzekeringen en sanitaire organen, postbedrijven en koeriers (en in dat geval zullen de gegevens alleen medegedeeld worden indien nodig voor het vervolg van de doeleinden die aangegeven staan in dat schema).

Iedereen die speciaal gemachtigd is hiertoe zal in zijn eigen rol namens illy kennis kunnen nemen (bevoegden tot het initiatief, bevoegden tot de eventueel externe marketing buiten het Bedrijf, bevoegden tot de wetsafdeling, bevoegden tot het in enveloppen doen en verzenden, eventueel extern van buiten het Bedrijf, bevoegden tot de informaticasystemen inclusief de systeemadministratoren, consulenten, eventueel extern van buiten het Bedrijf - zoals informaticatechnici, inclusief eventueel systeemadministratoren, wetsconsulenten, medewerkers van de interne en externe verantwoordelijke personen van de behandeling van de gegevens) en de interne en externe verantwoordelijke personen van de gegevens (bv. informatica-outsourcers en tot het initiatief bevoegde marketingbedrijven). De lijst van verantwoordelijke personen voor de behandeling van de gegevens is altijd verkrijgbaar als u zich richt tot de Titularis van de behandeling.

 1. Bewaring van de gegevens

De gegevens zullen bewaard worden gedurende de nodige periode voor het navolgen van de doeleinden die in die inlichting staan. De periode van bewaring van de gegevens is de volgende:

 • voor de wetsverplichtingen, reglementen en communitaire normen, kunnen de gegevens bewaard worden gedurende perioden die opgelegd worden door die normbronnen;
 • voor de doeleinden die onder punt 2 lett. A staan van deze richtlijn zullen de gegevens bewaard worden gedurende een periode die nodig is om een recht van het Bedrijf te doen gelden of verdedigen en dus gedurende een periode van 10 jaar, m.u.v. geschillen die de periode van bewaring zouden kunnen doen verlengen;

in elk geval kunnen alle gegevens bewaard worden gedurende een periode die nodig is om een recht van het Bedrijf te doen gelden of verdedigen op basis van Italiaanse en Europese normen.

 1. Titularis van de behandeling van de gegevens en Verantwoordelijke voor de Bescherming van de gegevens.

Titularis van de behandeling van de verschafte gegevens is illycaffè S.p.A. met vestiging in via Flavia 110 te Trieste telefoonnr +39. 040.3890.111, faxnr. +39.040.3890.490, e-mail infoprivacy@illy.com. Er is tevens een Verantwoordelijke persoon voor de Bescherming van de gegevens bereikbaar per e-mail dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij lichten u in dat de GDPR de mogelijkheid voorziet voor de persoon in kwestie aan de Titularis van de behandeling te vragen (via de hierboven aangegeven contactgegevens) toe te treden tot de persoonlijke gegevens of deze te corrigeren of te annuleren of de behandeling die hem betreft te beperken of zich te verzetten tegen de behandeling ervan, naast het recht tot de draagbaarheid van de gegevens, en andere rechten die onder kop 3 van de GDPR staan, waaronder die van het terugtrekken van de toestemming, waar voorzien: het herroepen van de toestemming brengt de legaliteit van de behandeling gebaseerd op de toestemming die verschaft is vóór de toestemming niet in gevaar.

 1. Klachten

De persoon in kwestie kan altijd een klacht indienen bij de Garanderende Italiaanse Autoriteit van de Bescherming van de persoonsgegevens waarvan de referentiegegevens beschikbaar zijn op de site www.garanteprivacy.it.

 1. Wetsbasis

De wetsbasis bestaat uit de wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetten) en uit de wettelijke interesse van de titularis in relatie tot de gebruiker en, voor de doeleinden die onder punt 2 lett. A staan, ook uit de toestemming.

 1. Behandelingsmodaliteiten

Wij informeren u dat die gegevens behandeld zullen worden door het Bedrijf op handmatige manier, op papier, digitaal of telematisch (waardoor het Bedrijf dus de gegevens zowel op papier als digitaal zal behandelen en bewaren) en beschermd zullen worden met beschermingsystemen voor de bescherming van de privacy. Alle gegevens die hierboven genoemd worden zullen in het volle respect bewaard en behandeld worden in overeenstemming met alle van kracht zijnde normen (en dus in het respect ook van de principes van correctheid en van de rechten) en met de logica die strikt verbonden is met de doeleinden die genoemd staat in deze richtlijn. Op deze gegevens zullen alleen operaties uitgevoerd worden die nodig zij voor het navolgen van de doeleinden in deze richtlijn. De gegevens zullen bewaard worden wat betreft het Bedrijf, bij de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling, benoemd door het Bedrijf (naast ook bij derden aan wie de gegevens doorgegeven worden zoals gespecificeerd in deze richtlijn). De gegevens zullen tevens georganiseerd worden in databases - ook elektronische.

 1. Tijdelijke bewaring van de gegevens

Er wordt aan herinnerd dat met het versturen van het bericht via het WhatsApp-kanaal, illycaffè tijdelijk in het bezit mag zijn, eventueel via eigen outsourcers, van de gegevens zelfs voordat uw bevestiging ontvangen wordt tot de deelname via speciaal bericht. Wanneer u uw toestemming aan de deelname aan het project niet bevestigt, zullen de gegevens geannuleerd worden. Door een voice message te sturen verklaart u in te stemmen met deze tijdelijke bewaring. De gegevens zullen niet doorgegeven aan derden en de doorgave ervan is facultatief. De rechtsbasis van de behandeling is de toestemming.

 

Richtlijn bijgewerkt op 08/08/2019.