Privacybeleid "Werken bij illy" – Accountregistratie

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving
 1. Algemene informatie 
  illycaffè S.p.A. (gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, hierna ook te noemen: de "vennootschap" of "illycaffè") verkrijgt ten behoeve van dit privacybeleid enkele persoonsgegevens.
   
 2. Doel 
  illycaffè kan gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
  A. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen; 
  B. voor de registratie op de website teneinde te profiteren van de voordelen die registratie biedt, alsook om uw cv aan te passen of een nieuwe cv in te voeren of om toe te zien op eerdere ingediende documenten zonder gegevens op het formulier opnieuw te hoeven doornemen; in dit kader worden gebruikersnamen en wachtwoorden als persoonsgegevens beschouwd. 
  De verwerking van de gegevens die verband houden met het curriculum vitae en de gegevens die nodig zijn voor de selectie van medewerkers vindt plaats overeenkomstig het in het vorige gedeelte bepaalde inzake de verzending van uw cv. 
   
 3. Verplicht karakter van de bepaling
  Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder A van dit privacybeleid is de verstrekking van de vereiste gegevens noodzakelijk; het niet verstrekken van deze gegevens heeft echter geen andere consequenties dan dat registratie niet mogelijk is. Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid kunnen gegevens ook zonder toestemming van de betrokkene worden verwerkt. Voor de doeleinden vermeld in punt 2, onder B van dit privacybeleid worden gegevens en de desbetreffende toestemming op vrijwillige basis verstrekt. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens heeft geen andere consequenties dan dat registratie niet mogelijk is. 
   
 4. Categorieën van gegevensontvangers 
  Voor de doeleinden vermeld in punt 2, onder A van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan overheidsinstanties, justitie, politie, advocaten, het postkantoor en koeriers/expediteurs (wanneer berichten moeten worden verzonden); voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid worden geen gegevens bekendgemaakt. De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (zoals managers, administratief medewerkers, juridisch medewerkers, interne auditors, leden van de directie en accountants, IT-medewerkers (waaronder onderaannemers die ook als systeembeheerder kunnen fungeren), medewerkers van de gegevensverwerkers, stagiairs, medewerkers van de inpak- en verzendafdelingen (waaronder onderaannemers), externe adviseurs die onder verantwoordelijkheid van de vennootschap optreden, zoals IT-deskundigen die ook als systeembeheerder kunnen optreden, juridisch adviseurs, kwaliteitsadviseurs en interne accountants) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (inpak- en verzendbedrijven, IT-onderaannemers, die gegevens hosten op hun servers, en bedrijven die onderzoeken uitvoeren die van belang zijn voor het bedrijf van illycaffè).
   
 5. Gegevensbewaring 
  illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:
  - bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
  - voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming;
  alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen. 
   
 6. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming
  De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.
   
 7. Rechten
  Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.
   
 8. Klachten 
  De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.
   
 9. Rechtsgrondslag
  De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.
   
 10. Verwerkingsprocedures
  Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. illycaffè bewaart en verwerkt gegevens overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten en de van toepassing zijnde bepalingen (dat wil zeggen, overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Gegevens worden gearchiveerd op de vestiging van illycaffè S.p.A. en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook bij derden die gegevens ontvangen, zoals vermeld in punt 4 van dit privacybeleid). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases.
   
 
NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.
 
Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).