Privacybeleid "Werken bij illy" – Europa

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving
 
 1. Algemene informatie
  illycaffè S.p.A. (gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, hierna ook te noemen: de "vennootschap" of "illycaffè") verkrijgt ten behoeve van dit privacybeleid enkele persoonsgegevens die ook in de cv kunnen worden verstrekt.
  Gevoelige gegevens zijn niet verplicht, zoals persoonsgegevens die blijk geven van ras of etnische afkomst, religieuze, levensbeschouwelijke, politieke of andere overtuigingen, lidmaatschap van een politieke partij of vakbond, banden met religieuze, levensbeschouwelijke of politieke organisaties of vakbonden, de gezondheidstoestand of de seksuele gerichtheid van de betrokkene.Indien dergelijke gegevens zijn verstrekt, worden deze slechts verwerkt voor zover zulks wordt verlangd door de daarvoor geldende voorschriften en voor zover de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens dit toestaat. U gelieve ons in dit geval uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te geven voor de verwerking van dergelijke gegevens. Bij het ontbreken van uw toestemming worden dergelijke gegevens niet verwerkt of in aanmerking genomen.
  Gelieve het privacybeleid van deze website door te lezen.
   
 2. Doel 
  ​illycaffè kan gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
  A. Voor het selecteren van medewerkers, waarbij gegevens ook zonder toestemming van de betrokkene kunnen worden verwerkt;
  B. Indien u wilt werken bij een van de andere ondernemingen binnen de illycaffè-groep (gevestigd in Europa), om die gegevens (met uw uitdrukkelijke toestemming) ter keuze van illycaffè mee te delen, zodat selectie onafhankelijk kan plaatsvinden; 
  C. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.
   
 3. Verplicht karakter van de bepaling
  Wat betreft de doeleinden genoemd in punt 2, onder A van dit privacybeleid, is de verstrekking van de met een sterretje gemarkeerde gegevens optioneel, zij het dat deze gegevens essentieel zijn om de kandidaat op te nemen in het selectieproces. Wanneer bedoelde gegevens niet worden verstrekt, is het mogelijk dat de vennootschap de kandidaat derhalve niet kan opnemen in het selectieproces. De verstrekking van overige gegevens is optioneel en het niet verstrekken van die gegevens heeft geen verdere consequenties, behalve dat eventuele niet-verstrekte gegevens die nuttig zouden kunnen zijn, niet in aanmerking zullen worden genomen. Voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid is de verstrekking van de met een sterretje gemarkeerde gegevens optioneel, maar het is wel essentieel dat gegevens worden verstrekt aan de andere ondernemingen binnen de illycaffè-groep (anders dan illycaffè S.p.A.). Wanneer bedoelde gegevens niet worden verstrekt, is het derhalve mogelijk dat de vennootschap de kandidaat niet kan doorverwijzen naar deze bedrijven. De verstrekking van overige gegevens is optioneel en het niet verstrekken van die gegevens heeft geen verdere consequenties, behalve dat eventuele niet-verstrekte gegevens die nuttig zouden kunnen zijn, niet in aanmerking zullen worden genomen. Het niet geven van toestemming voor dit doeleinde vormt geen belemmering voor de selectie voor illycaffè. De gegevens worden alleen niet doorgegeven aan de andere groepsondernemingen (anders dan illycaffè S.p.A.). Voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder C van dit privacybeleid moeten persoonsgegevens, adressen en eventuele overige gegevens die voor deze doeleinden nodig mochten zijn, worden verstrekt. Mochten deze gegevens niet worden verstrekt, wordt de kandidaat niet opgenomen in het selectieproces.  Voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder C van dit privacybeleid kunnen gegevens ook zonder toestemming van de betrokkene worden verwerkt. 
   
 4. Categorieën van gegevensontvangers 
  Voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid worden geen gegevens bekendgemaakt. Voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid kunnen gegevens worden bekendgemaakt aan de bovengenoemde bedrijven. Voor de doeleinden vermeld in punt 2, onder C van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan overheidsinstanties, justitie, politie, advocaten, het postkantoor en koeriers/expediteurs (wanneer berichten moeten worden verzonden). De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen [(zoals managers, administratief medewerkers, juridisch medewerkers, interne auditors, leden van de directie en accountants, IT-medewerkers (waaronder onderaannemers die ook als systeembeheerder kunnen fungeren), medewerkers van de interne dan wel externe gegevensverwerkers, stagiairs, medewerkers van de inpak- en verzendafdelingen (waaronder onderaannemers), externe adviseurs die onder verantwoordelijkheid van de vennootschap optreden, zoals IT-deskundigen die ook als systeembeheerder kunnen optreden, juridisch adviseurs, kwaliteitsadviseurs en interne accountants)] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak - en verzendbedrijven, IT-onderaannemers, die gegevens hosten op hun servers, en bedrijven die onderzoeken uitvoeren die van belang zijn voor het bedrijf van illycaffè). 
   
 5. Data retention 
  illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:
  - bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
  - voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A van dit beleid, de gegevens worden gedurende 3 jaar bewaard;
  - voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder B van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering;
  alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen
   
 6. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming
  De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.
   
 7. Rechten
  Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.
   
 8. Klachten 
  De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.
   
 9. Rechtsgrondslag
  De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse, Duitse, Spaanse, Nederlandse, Oostenrijkse, Franse, Belgische en Europese wetten) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.
   
 10. Verwerkingsprocedures
  Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. illycaffè bewaart en verwerkt gegevens overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten en de van toepassing zijnde bepalingen (dat wil zeggen, overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Gegevens worden gearchiveerd op de vestiging van illycaffè S.p.A. en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook bij derden die gegevens ontvangen, zoals vermeld in punt 4 van dit privacybeleid). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases.
   
NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).
 
Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).