ALGEMENE VOORWAARDEN


1.AANVAARDING EN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
1.1 De websites ( "de Sites") van illycaffè spa en de aan haar gelieerde ondernemingen ( "ILLYCAFFÈ”) alsmede de verkoop van producten op de www.illy.com zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden die moeten worden gelezen en goedgekeurd. 1.2 ILLYCAFFÈ kan de gehele Algemene Voorwaarden of enig deel van deze Algemene Voorwaarden wijzigen of bijwerken. De wijzigingen zijn bindend zodra ze worden gepubliceerd in dit deel van de Sites. Daarom vragen wij u om deze sectie regelmatig te bezoeken om de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te controleren.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
2.1. De inhoud van de Sites, waaronder alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord inclusief werken, afbeeldinges, foto’s, gesproken dialogen, muziek, geluidseffecten, video’s, animaties, teksten en andere onderdelen in andere bestandsformaten als menu’s, webpagina’s, grafische elementen, layout, kleurschema’s, lettertypen, diagrammen, methods, processen, functionaliteiten en software (individueel en collectief te noemen “De inhoud”) en de bijbehorende onderscheidende merken en / of logo's zijn exclusief eigendom van, uitsluitend beschikbaar zijn op of anderszins in licentie gegeven aan ILLYCAFFÈ. De inhoud is beschermd door het auteursrecht en geen deel ervan mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, verkocht, overgedragen of op welke manier, worden onderworpen aan specifieke regels.
2.2. In het geval dat de Sites links of ingenestelde codes voorzien van specifieke inhoud bevatten, kunnen bezoekers deze codes alleen gebruiken voor hun eigen directe, persoonlijke en prive-gebruik, op voorwaarde dat een dergelijk gebruik niet plaatsvindt voor doeleinden die direct of indirect verband houden met commerciële en / of ondernemingen met een winstoogmerk.
2.3. Elk gebruik van de codes of De inhoud die in strijd zijn met de juridische informatie of andere bepalingen van de wet is illegaal en dus onderhevig aan vervolging door ILLYCAFFÈ.
2.4. De handelsmerken, logo's en domeinnamen mogen alleen worden gebruikt door ILLYCAFFE en mogen op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ILLYCAFFÈ worden gebruikt.

3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
3.1. De Sites kunnen weblinks naar andere websites bevatten die op generlei manier aan de Sites gerelateerd hoeven zijn. ILLYCAFFÈ controleert niet en houdt geen toezicht op de inhoud of de voorschriften van dergelijke sites.
3.2. De links mogen onder geen beding worden geïnterpreteerd als een promotie van deze websites noch de inhoud ervan door ILLYCAFFÈ.

4. COOKIES
De Sites kunnen “cookies” bevatten, welke bedoeld zijn om de gebruikerservaringen op de Sites te verbeteren. Bezoekers die geen cookies wensen te ontvangen kunnen in hun browserinstellingen aangeven dat ze bij aanwezigheid van cookies gewaarschuwd worden. Dan kan de bezoeker besluiten de cookies al dan niet te accepteren. De bezoeker kan er ook voor kiezen om cookies automatisch door de browser te laten weigeren. In dit geval kan het mogelijk zijn dat de bezoeker niet alles services en onderdelen van de Sites kan bezoeken.

5. DISCLAIMER
5.1. De gebruiker erkent en aanvaardt dat zijn of haar toegang tot en de navigatie van de sites volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid is.
5.2. De gebruiker erkent en aanvaardt de sites zoals ze (beschikbaar) zijn en dat deze tijdelijk niet toegankelijk kan zijn, defecten kan bevatten en vertragingen kan veroorzaken.
5.3. ILLYCAFFÈ is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband heft tot het gebruik of de werking van de sites, waaronder, zonder beperking dan ook, schade als gevolg van verlies van omzet, verlies van winst, onderbreking van het bedrijfsleven, verlies van commerciële informatie en / of enige andere vorm van geldelijke schade.

6. REGISTRATIE OP DE SITES
6.1 Registratie op de sites is toegestaan voor bezoekers ouder dan 18.
6.2 De gebruiker verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens de registratie, ervoor te zorgen dat deze informatie up-to-date, volledig en nauwkeurig en werkt deze lijst van tijd tot tijd, behandelen het als vertrouwelijk.

7. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden is Neder¬lands recht van toepassing. Als authentieke versie van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd de versie gesteld in de Nederlandse taal.

8. BEVOEGDE RECHTER
Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


We herinneren je eraan dat door het selecteren van een land de prijslijst, de catalogus en de verzendmethoden kunnen veranderen. De bestellingen op www.illy.com/nl-nl/shop/ kunnen alleen in Nederland worden afgeleverd.
Gebruik het bovenstaande menu om de site te kiezen van het land waarin je de bestelling wilt ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-nl/shop will be delivered only within Netherlands. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.