PRIVACYBELEID

 

Sectie 1 - Waarom dit document?

De reden voor deze mededeling

Deze pagina beschrijft op welke manier op deze site de persoonsgegevens van de gebruikers die de site bezoeken, worden verwerkt. De verwerking is altijd gebaseerd op beginselen van geoorloofdheid en correctheid, met inachtneming van alle geldende wettelijke bepalingen, en er worden passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens getroffen.

De gegevens zullen bewaard worden gedurende een periode conform de doeleinden waarvoor ze verwekt worden en conform de geldende voorschriften.

Dit privacybeleid wordt ook als beknopte informatie in overeenstemming met EU 2016/679 aan degenen die interageren met de webdiensten van deze site, met als doel de bescherming van de persoonsgegevens, die via telematicatechnologie toegankelijk zijn via het volgende adres:

www.illy.com/nl-nl/shop/

dat overeenkomt met de homepage van de site.

De informatie wordt alleen verschaft voor de hierboven genoemde site die aan illycaffè S.p.A. toebehoort en niet tevens voor andere websites die eventueel door de gebruiker via links bezocht kunnen worden. Deze sites verwerken de gegevens van hun bezoekers volledig zelfstandig en derhalve verwijst men naar de informatie op de betreffende websites.

De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001, zoals op 17 mei 2001 aangenomen door de Europese autoriteiten ter bescherming van de persoonsgegevens, verenigd in de Groep Gegevensbescherming die werd opgericht op grond van art. 29 van richtlijn 95/46/EG, met als doel het vastleggen van enkele minimumvereisten met betrekking tot het online verzamelen van persoonsgegevens en in het bijzonder de voorwaarden, duur en aard van de informatie die de verantwoordelijken voor de verwerking aan gebruikers dienen te communiceren bij een bezoek aan hun website, ongeacht de reden van dit bezoek.

De server waarop de site is ondergebracht is Salesforce.com Inc. in een van zijn data centers in Groot-Brittannië.

Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A

Neemt u in elk geval kennis van alle specifieke informatie aanwezig in de verschillende afdelingen van de site.

Soorten verwerkte gegevens en verwerkingswijzen

De gegevens kunnen door illycaffè worden verwerkt om te voldoen aan een verplichting overeenkomstig de wet, een verordening of de communautaire wetgeving, om een recht van illycaffè te doen gelden of te beschermen voor de rechter. De gegevens kunnen door illycaffè bekend worden gemaakt aan gerechtelijke autoriteiten, en de politie en aan openbare instellingen, aan advocatenkantoren en juridische adviseurs en aan postbedrijven/expediteurs, indien nodig.

Navigatiegegevens

De informaticasystemen en de softwareprocedures bestemd voor de werking van deze website verzamelen, in de loop van hun normale werking, een aantal persoonsgegevens waarvan de verzending in het gebruik van de communicatieprotocollen van internet is geïmpliceerd.

Het gaat om informatie die niet verzameld is om met geïdentificeerde geïnteresseerden geassocieerd te worden, maar die vanwege haar aard, via bewerking en samenvoeging met door derden bewaarde gegevens, identificatie van de gebruiker zou kunnen toestaan.

Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt die de site bezoeken, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de verzochte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek aan de server voor te leggen, de afmetingen van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de nummercode die de toestand van het door de server gegeven antwoord aangeeft (goed afgewikkeld, fout, enz.) en andere parameters inzake het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie in te winnen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en deze worden onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor de vaststelling van aansprakelijkheden in geval van hypothetische informaticamisdrijven ten nadele van de site.

De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De vrijwillige verstrekking van elektronische post aan de adressen op deze website, die nodig is om op de aanvragen te kunnen antwoorden, heeft de toe-eigening van het adres van de zender tot gevolg, alsmede andere persoonlijke gegevens die in de aanvraag (en in de bijlagen) of in de formulieren staan. Waar alleen het e-mail adres van de contact persoon vermeld wordt zonder formulier, geeft de gebruiker toestemming voor verwerking van de gegevens (e-mail adres en gegevens die in de aanvraag staan) door illycaffè, in overeenstemming met dit privacy beleid met doel om op de e-mail te kunnen antwoorden en vervolg te kunnen geven aan de aanvraag. Het verstrekken van de gegevens is vrijwillig, maar worden het adres en de andere gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beantwoorden, niet doorgegeven, dan kan de e-mail niet beantwoord worden en geen gevolg gegeven worden aan de aanvraag.

De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Afhankelijk van de dienst die gevraagd wordt, nodigen we de gebruiker uit alle informatie die op de verschillende pagina’s van de website staan te bekijken, om kennis te nemen van de doeleinden en de specifieke verwerkingswijzen.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

Kader voor communicatie en verspreiding navigatiegegevens

Geen enkel gegeven afgeleid uit de webservice (dus de hierboven gespecificeerde navigatiegegevens, cookies) zal medegedeeld of verspreid worden (behalve mededeling aan rechterlijke of politie-instanties, indien nodig).

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (administratief personeel en medewerkers die met publiek te maken, ook van buiten de onderneming, belast met het beheer van de informatiegegevens -personen die belast zijn met het beheer van de informatiesystemen - ook van buiten de onderneming - en de marketingsector ook van buiten de onderneming, interns, verantwoordelijken voor de verwerking en hun medewerkers, verantwoordelijken binnen de sector aan wie een aanvraag wordt gedaan, diegenen die belast zijn met de het beheer van de site, ook van buiten de onderneming,

medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderaannemers die belast zijn met mailing, marketing, beheer en onderhoud van servers en websitebeheer).

Wat betreft de personen die de gegevens verwerken, verwijzen we ook naar de informatie die op de website staat, afhankeljik van de dienst die aangevraagd wordt.

De gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn, kunnen meegedeeld worden aan de personen die verplicht zijn deze mee te delen volgens wettelijke bepalingen of om een recht van de firma te laten gelden bij organen; ze kunnen meegedeeld worden aan expediteurs om mogelijk materiaal van illycaffè dat aangevraagd is te kunnen verzenden; verder kunnen ze aan de personen genoemd in de specifieke informatie die op verschillende pagina’s van de website staat meegedeeld worden.

Facultatieve karakter van de verstrekking van de gegevens en verwerkingswijzen

Voor complete informatie nodigen wij uit om kennis te nemen van alle informatie in de verschillende zones waar om gegevens wordt verzocht en alle afdelingen van het betreffende privacybeleid.

 

Cookies

Definition of cookies

Cookies are small text files that are sent to your computer.
The site in question uses the following types of cookies:

 1. Technical session cookies

So-called session cookies are solely used for transmitting session identifying data in the form of numbers randomly generated by the server. These cookies are necessary to ensure secure and efficient site browsing.

Session cookies are used in this site precisely to ensure maximum user privacy during browsing as they do not permit acquisition of user’s personal details that would otherwise permit user identification and recognition. These cookies are processed with electronic means. 

 1. Additional technical cookies

 illycaffè uses some technical cookies:

 - cookie of agreement: it is inserted to record the consent to the use of cookies analytics and / or profiling. You are free to delete cookies from your computer.

 - cookie shopping basket: it is used to fill the cart in shopping online.

 - additional technical cookies. There are other technical cookies essential for the proper operation of the website. These cookies allow you to provide the services requested by users and to browse the site using its best performance. This type of cookie cannot be disabled because it is necessary for the proper operation of the site.

 1. Analytic cookies

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google (Data Controller) will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.

For further information please refer to http://www.google.com/policies/privacy/.

Our web site may use SessionCam for analysis. SessionCam is a product that has been developed by SessionCam LTD. SessionCam may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by SessionCam from illycaffè S.p.A. website is for illycaffè S.p.A. internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting.

For further information please refer to http://www.sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.

 

 1. Profiling/advertising cookie of third parties

These cookies collect information about your browsing habits in order to offer advertising that is relevant and targeted to your interests. Your personal information will not be tracked, but you should visit the site http://www.youronlinechoices.com/it/ for more information. Removing these cookies will not be lost any functionality.

 

Third parties are Data Controller, please refer to their privacy policy, below there is a list of the third parties:

GOOGLE ANALYTICS, ADWORDS, ADMOB, DOUBLECLICK for more information visit http://www.google.com/policies/privacy/

AUDIENCE STREAM for more information visit https://tealium.com/privacy/

CHANNEL ADVISOR for more information visit https://www.channeladvisor.com/privacy-policy/

SESSION CAM for more information visit https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/

DOUBLECLICK for more information visit http://www.google.com/policies/privacy/

CJ AFFILIATE BY CONVERSANT for more information visit https://www.conversantmedia.com/legal/privacy

REASONATE ANALYTICS for more information visit https://www.resonate.com/privacy-policy/

QUANTCAST for more information visit https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

DATAXU for more information visit https://www.dataxu.com/about-us/privacy/

PEBBLE POST for more information visit https://pebblepost.com/documents/privacy-policy

TURN e AMOBEE for more information visit https://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines

MNIX for more information visit https://subscription.timeinc.com/storefront/privacy/tio/generic_privacy_new.html?dnp-source=E

LINKEDIN for more information visit https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

FACEBOOK for more information visit https://www.facebook.com/policy.php

SHOPSOCIALLY for more information visit https://shopsocially.com/platform/privacy-policy

PINTEREST for more information visit https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

SOCIOMANTIC for more information visit https://www.sociomantic.com/privacy/it/

EBAY for more information visit https://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260

SHAREASALE for more information visit http://shareasale.com/PrivacyPolicy.pdf

LINQIA for more information visit http://www.linqia.com/privacy-policy/

CONVERSANT for more information visit http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

BING for more information visit https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

PAYCLICK for more information visit https://payclick.it/it/privacy

TWITTER for more information visit https://twitter.com/it/privacy

AMAZON for more information visit https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496

DATAWAD for more information visit http://www.datawad.com/privacy/

MEDIAMIND for more information visit http://origin.www.mediamind.com/privacy-policy

YAHOO for more information visit https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm

SMART AD SERVER for more information visit http://smartadserver.it/privacy-policy

TABOOLA for more information visit https://www.taboola.com/privacy-policy

ADFORM for more information visit https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

RESPONSYS, BLUEKAI for more information visit https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html

illycaffè’s cookies are processed with electronic means.

How to delete Cookies

Most browsers allow you to reject/accept cookies. Below we present some practical information to disable cookies on major web browsers

 

Chrome:

 1. Select the top right icon to open the personalization dropdown menu
 2. Select More tools.
 3. Select Clear browsing data.
 4. In the box that appears, select “Cookies and other site and plug-in data,” and "Cached images and files.”
 5. On the menu box at the top, select "beginning of time" to delete everything.
 6. Select Clear browsing data.

 

Mozilla Firefox

 1. Go to 'Tools' in the menu bar
 2. Click on 'Options'
 3. Click on 'Privacy Tab'
 4. Click on "Clear Now"
 5. Select "Cookies"
 6. Click on "Clear Private Data Now"
   

Internet Explorer

 1. Select “Tools”
 2. Select “Internet Properties”
 3. In “General” tab select “Delete…”
 4. Select the option “Cookie”
 5. Select “Delete”

Safari

 1. Click Safari then Preferences. Click on 'Privacy.'
 2. Click on 'Details.'
 3. You will see a list of websites that store cookies. You can remove single sites by clicking the 'Remove' button and selecting a site. If you want clear all cookies, click 'Remove All.'
 4. When you have finished removing sites, click 'Done.'

 

How to browse without cookies


Google Chrome

 1. Select the top right icon to open the personalization dropdown menu
 1. Select “New Incognito Window”

Mozilla Firefox

 1. Select the top right icon to open the personalization dropdown menu
 2. Select “Select New Private Window”

Internet Explorer

 1. Select “Tools”
 2. Select “Safety”
 3. Select “InPrivate Browsing”

Safari

 1. Select the Gear icon to open the personalization menu
 2. Select “Private Browsing...”
 3. Click OK

 

Specifieke Informatie

Zoals al eerder vermeld, is specifieke informatie op de website aanwezig met samenvattingen van de specifieke diensten die aangevraagd kunnen worden. Men verwijst ook naar deze informatie die de privacy en vooral ook de informatie betreffende de registratie en de aankoop aanvult.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

 

Sectie 2 – Abonnement op nieuwsbrief en deelname aan enquêtes/onderzoeken

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

 

 1. Algemene informatie

De gegevens die u via het formulier of na indiening van uw formulier verstrekt, worden door illycaffè S.p.A. (hierna ook te noemen: de "vennootschap"of "illycaffè") verwerkt voor de doeleinden die hieronder worden vermeld. illycaffè mag uitsluitend gegevens verlangen en verwerken die van belang zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

 1. Doel

illycaffè kan gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. communicatie over reclame/informatie over de producten-diensten-initiatieven van illycaffè en haar partners en marktonderzoek en/of interviews voor de evaluatie van de producten-diensten van illycaffè, allemaal door illycaffè  van het e-mailadres u hebt opgegeven op de kaart  of naar adressen die later worden toegekend (let op dat het versturen van SMS/MMS en e-mail ook elektronisch zal gebeuren met behulp van geautomatiseerde tools);
 2. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.
 1. Verplicht karakter van de bepaling

Verstrekking en toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder uw beslissing (om u af te melden) toe te lichten, door een bericht te sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.  Andere annulerings- en bezwaarprocedures kunnen nader worden meegedeeld.

Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid is noodzakelijk;  mochten echter geen gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat niet aan uw aanvraag wordt voldaan en dat verdere contacten worden verbroken.

 1. Categorieën van gegevensontvangers

Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan advocaten, overheidsinstanties, justitie, politie en het postkantoor (aangezien het adres zichtbaar is wanneer schriftelijk materiaal wordt verzonden). illycaffè maakt slechts gegevens bekend die essentieel zijn voor de doeleinden van het privacybeleid. Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder A van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan het postkantoor

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (zoals juridisch medewerkers, ook van buiten de onderneming,  medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming,  informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, intern auditor, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak- en verzendbedrijven, externe IT-bedrijven, marketingbedrijven en meer in het algemeen consultants die van belang zijnde activiteiten verrichten, zoals juridische en communicatieadviseurs).

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

 

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

 

Sectie 3 – Enkelvoudige aanmelding - illy-websites

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

 

 1. Algemene informatie

De gegevens die u via het formulier of na indiening van uw formulier verstrekt, worden door illycaffè S.p.A. (hierna ook te noemen: de "vennootschap"of  "illycaffè") verwerkt voor de doeleinden die hieronder worden vermeld. illycaffè mag uitsluitend gegevens verlangen en verwerken die van belang zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

 1. Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om toegang te geven en eventueel gebruik te maken, doormiddel van dezelfde verificatiegegevens, van alle diensten, waaronder ook de interactieve diensten van illycaffè zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden en eventuele Koop voorwaarden die zijn opgenomen in de verschillende gedeelten van de website. In een aantal gevallen kunnen eventuele verdere gegevens gevraagd worden die alleen verwerkt worden met uw toestemming en indien noodzakelijk; Onder de diensten bestaat ook de feature “Aangepaste doelgroepen” van Facebook (raadpleeg voor meer informatie: https://nl-nl.facebook.com/help/381385302004628);
 2. communicatie over reclame/informatie over de producten-diensten-initiatieven van illycaffè en haar partners en marktonderzoek en/of interviews voor de evaluatie van de producten-diensten van illycaffè, allemaal door illycaffè  van het e-mailadres u hebt opgegeven op de kaart  of naar adressen die later worden toegekend (let op dat het versturen van SMS/MMS en e-mail ook elektronisch zal gebeuren met behulp van geautomatiseerde tools);
 3. om op basis van de informatie over de gebruiker die in het bezit zijn van illycaffè, een gebruikersprofiel te kunnen aanmaken inclusief onderzoek naar de consumptiegewoonten en –keuzes die ook voortkomen uit de analyse van de keuze van producten, die gericht is op het uitvoeren van specifieke activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, directe verkoop en commerciële communicatie door illycaffè S.p.A., in overeenstemming met de specifieke eisen van de gebruiker zelf, die duidelijk worden op basis van het profiel en die er bovendien op gericht zijn de consumptiegewoonten en –keuzes van de afnemers van producten van illycaffè te analyseren. De verwerking met deze doelen vindt ook geautomatiseerd plaats in gegevensbanken. Er kan een profiel worden aangemaakt van de specifieke gebruiker of van homogene klassen gebruikers. Eventueel kunnen ook gegevens worden samengevoegd of vergeleken die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbanken van partners van illycaffè (ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en ondernemingen die verbonden zijn met, die worden bestuurd door de groep illy S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie). De activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, commerciële communicatie  en directe verkoop worden alleen uitgevoerd als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking ten behoeve van de doelen die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting.  De toestemming voor en de verstrekking van de gegevens voor deze doelen (punt 2 letter C van deze voorlichting) absoluut facultatief en het staat de gebruiker derhalve vrij te kopen, zich te registreren en eventueel te worden onderworpen aan de activiteiten die worden genoemd onder punt 2 letter B van deze voorlichting, ook zonder de gegevens te verstrekken en zonder toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens voor de doelen die worden genoemd in dit punt van de voorlichting (punt 2 letter C van deze voorlichting). De enige consequentie van de niet-verstrekking en het niet verlenen van de toestemming is derhalve dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan de activiteiten die worden vermeld in dit punt (punt 2 letter C van deze voorlichting);
 4. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.
 1. Verplicht karakter van de bepaling

Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid is niet verplicht, indien echter de gegevens niet verstrekt worden is toegang en eventueel gebruik van de diensten van de website van illycaffè niet mogelijk (waaronder ook aankoop via internet).Toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid is niet verplicht, maar indien toestemming niet gegeven wordt, is toegang en eventueel gebruik van de diensten van de website van illycaffè niet mogelijk (waaronder ook aankoop via internet) steeds met dezelfde verificatiegegevens.Verstrekking en toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt (het heeft geen gevolgen voor de andere doeleinden). Bovendien dient u in te stemmen met de gegevensverwerking voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder uw beslissing (om u af te melden) toe te lichten, door een bericht te sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.  Andere annulerings- en bezwaarprocedures kunnen nader worden meegedeeld.

Wat de aangelegenheden betreft waarvan sprake in punt 4 letter C van deze privacybeleid, wordt verwezen naar het punt zelf.

Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder D van dit privacybeleid is noodzakelijk;  mochten echter geen gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat niet aan uw aanvraag wordt voldaan en dat verdere contacten worden verbroken.

 1. Categorieën van gegevensontvangers

Gegevens die zijn verzameld en verwerkt voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid worden niet bekendgemaakt zonder uw aanvullende toestemming, indien deze nodig is voor bepaalde diensten onder specifieke voorwaarden. Wij herinneren eraan dat de gegevens betreffende reacties, eventuele foto’s of uw bijnaam, zichtbaar zijn voor de andere gebruikers van de sites van illycaffè en voor derden die de reacties op de websites kunnen lezen, dit in ieder geval volgens de Gebruiksvoorwaarden. Voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B en in punt 2, onder C van dit privacybeleid worden geen gegevens bekendgemaakt. Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder D van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan advocaten, overheidsinstanties, justitie, politie en het postkantoor (aangezien het adres zichtbaar is wanneer schriftelijk materiaal wordt verzonden). illycaffè maakt slechts gegevens bekend die essentieel zijn voor de doeleinden van het privacybeleid.

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen [zoals (externe) juridisch medewerkers, (externe) marketingmedewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met de website - zoals juridisch adviseurs, IT-deskundigen die ook de rol van systeembeheerder kunnen vervullen, en als zodanig zijn aangewezen, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers die belast zijn met het beheer van de website – IT-systeemmedewerkers die ook systeembeheerder kunnen zijn, en die als zodanig zijn aangewezen, (externe) PR-medewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met verzenden en inpakken, interne accountants en stagiairs, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak- en verzendbedrijven, externe IT-bedrijven, marketingbedrijven en meer in het algemeen consultants die van belang zijnde activiteiten verrichten, zoals juridische en communicatieadviseurs).

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Profilering

De verwerking van gegevens voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder c) van dit Privacybeleid kunnen als profilering beschouwd worden. Profilering is gebaseerd op consumentengegevens om een beter inzicht te krijgen in diens consumptiegewoonten en om diens aankopen te sturen met gerichte communicatie. De gegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van software die een consumptieprofiel opstelt op basis van de uitgevoerde acties (deelname aan een evenement, toetreding tot bepaalde initiatieven, aankoop van bepaalde producten) en op basis van de analyse van specifieke kenmerken die een beter inzicht kunnen geven in de klantencategorie (bijv. leeftijd). Deze verwerking vormt echter geen bijzonder risico voor de betrokkene, aangezien het soort verwerkte gegevens niet verzameld wordt in de privésfeer van de betrokkene en de doeleinden van profilering.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

 

Sectie 4 – Privacybeleid bestellingen als gast (de adresgegevens worden niet opgeslagen)

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

 1. Algemene informatie

illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè” genoemd) maakt u middels deze voorlichting (omdat u net bezig bent met inkopen) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt) die in haar bezit zijn.

Wij herinneren u eraan dat u alleen uw gegevens en/of de gegevens van de onderneming/firma/instelling hoeft te vermelden die door u wordt vertegenwoordigd (behalve zoals hierna vermeld in punt 3 letter F van deze privacybeleid).

 1. Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook om administratieve en boekhoudkundige redenen en voor het orderbeheer. Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site;
 2. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

Wij wijzen u erop dat ten behoeve van hetgeen wordt vermeld onder punt 2 letter A en B van deze voorlichting, de verwerking kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking. Daarom is deze toestemming niet vereist.

 1. Verplicht karakter van de bepaling
 1. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter A van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter A van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen).
 2. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om gevolg te geven aan het aankoopcontract.
 3. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter F van punt 3 van deze voorlichting).
 4. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren. 
 5. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTW-nummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist.
 6. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè  bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè  zelf bekendmaakt zodat illycaffè  deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè ) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè  hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè  de gegevens kan bekendmaken aan de vervoerders en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè  en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè ) door illycaffè  zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt.
 1. Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens kunnen door illycaffè  ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Frankrijk of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A en B van deze voorlichting kunnen door illycaffè  de gegevens in Frankrijk en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen [zoals medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants, medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten).

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit contractuele en wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

 

Sectie 5 – Privacybeleid bestellingen (de adresgegevens worden opgeslagen)

Wanneer u zich in de sectie shop registreert (doelen worden beschreven onder punt 2 letter A van de Franse, Italiaanse en Chinees voorlichting), worden de registratiegegevens verwerkt door illycaffè S.p.A. (in de vestigingen Spanje, Nederland, Duitsland, Oostenrijk) of illycaffè France s.a.s., illy caffè North America Inc. en illycaffè Shanghai Co. Ltd. zodat  de gebruiker altijd in meerdere landen  kan kopen en door de registratie hoeft de gebruiker niet steeds alle gegevens (of enkele daarvan) in te voeren indien hij in een land wil kopen anders dan het land waarin hij zich registreert. Op het moment van aankoop zal vervolgens, afhankelijk van de staat waarin de aankoop plaatsvindt, de verwerking ten behoeve van de doelen die voortvloeien uit het aankoopcontract en tevens ten behoeve van administratieve-boekhoudkundige doeleinden en het orderbeheer, plaatsvinden door het land waarin de order is geplaatst. De vestiging van illy caffè North America Inc. Kan, zolang de gebruiker geen toegang neemt tot de sectie shop USA, de gegevens alleen zien in de database in Italië. illycaffè Shanghai Co. Ltd. zal de gegevens in China verwerken en op die gegevens, die worden verwerkt met hulpmiddelen in Italië, Italiaans recht toepassen (conform art. 4 lid c van richtlijn nr. 95/46/EG) en Chinees recht op de in China verwerkte gegevens. illycaffè S.p.A., illycaffè France s.a.s., illy caffè North America Inc. en illycaffè Shanghai Co. Ltd. zijn autonome houders van de verwerking.

Hieronder vermelden wij de voorlichting van illycaffè S.p.A. en van  illycaffè France s.a.s. volgens de Europese normen betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de voorlichting van illy caffè North America Inc. en de voorlichting van illycaffè Shanghai Co. Ltd..

 

Informatie voor illycaffè S.p.A. (voor de landen Italië, Spanje, Nederland, Duitsland en Oostenrijk) in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

 1. Algemene informatie

illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè” genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor naar de sectie shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als  “gebruiker” of “betrokkene”) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn.  Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,C waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid  van de sectie shop. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, maar enkele daarvan en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen.  Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen als gast.

Wij wijzen u erop dat u alleen uw gegevens hoeft in te voeren (behoudens hetgeen hieronder gespecificeerd is onder punt 3 letter G van deze voorlichting) en/of gegevens van de onderneming/firma/instelling die door  wordt vertegenwoordigd. Wat betreft de doeleinden die worden beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting geldt dat indien de aankoop en de registratie door de door u vertegenwoordigde onderneming/firma/instelling wordt gedaan, de adressen met betrekking tot de activiteiten zoals beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting overeen dienen te komen met de adressen van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd.

 1. Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om de registratie op de sectie shop te kunnen uitvoeren, u als gebruiker te herkennen zodra u zich hebt geregisteerd  en de registratie te beheren (zonder de toestemming voor deze doelen kunt u zich niet registreren en de toestemming wordt ook verleend, zoals hierboven vermeld, aan illycaffè France s.a.s.,  illy caffè North America Inc. en illycaffè Shanghai Co. Ltd.);
 2. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site;
 3. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

Wij wijzen u erop dat de verwerking ten behoeve van hetgeen wordt bepaald onder punt 2 letter B en C van deze voorlichting, kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking.

 1. Verplicht karakter van de bepaling
 1. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter B van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen).
 2. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter C van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract.
 3. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren.
 4. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren.
 5. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTW-nummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist.
 6. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè zelf bekendmaakt zodat illycaffè deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè de gegevens kan bekendmaken aan de vervoers en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè) door illycaffè zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt.
 1. Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens worden door illycaffè niet bekendgemaakt aan derden ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting.  De gegevens kunnen door illycaffè ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Italië of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting kunnen door illycaffè de gegevens in Italië en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen).  illycaffè zorgt ervoor dat derden de doelen worden bekendgemaakt waarmee de gegevens hun zijn verstrekt en bekendgemaakt.  De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè S.p.A. zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten).

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit contractuele en wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

 

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

 

Voorlichting voor illycaffè France s.a.s. (voor de landen Frankrijk en België) in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving 

         

 1. Algemene informatie

illycaffè France (hierna tevens "de firma" of “illycaffè France” genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de sectie shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als “gebruiker” of “betrokkene”) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn. Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè France verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,C, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid van de sectie shop. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, (maar enkele daarvan) en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen. Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren.

Wij herinneren u eraan dat u alleen uw gegevens en/of de gegevens van de onderneming/firma/instelling hoeft te vermelden die door u wordt vertegenwoordigd.

 1. Doel

illycaffè France kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om de registratie op de site shop.illy uit te voeren, u te herkennen zodra u bent geregistreerd als gebruiker en de registratie zelf te beheren (zonder toestemming hiervoor kunt u zich niet registreren en de toestemming wordt zoals hierboven vermeld, ook verleend aan illycaffè S.p.A., illy caffè North America Inc. en illycaffè Shanghai Co. Ltd.);
 2. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook om administratieve en boekhoudkundige redenen en voor het orderbeheer. Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site;
 3. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

Wij wijzen u erop dat ten behoeve van hetgeen wordt vermeld onder punt 2 letter B en C van deze voorlichting, de verwerking kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking.

 1. Verplicht karakter van de bepaling
  1. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter B van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen).
  2. De verstrekking van de gegevens (fiscaal nummer of BTW-nummer, gegevens van de burgerlijke stand en adres, factuurgegevens en aankoopgegevens, andere gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter C van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract.
  3. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het BTW-nummer en de handelsnaam verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter F van punt 3 van deze voorlichting).
  4. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren. 
  5. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur (zoals die van het BTW-nummer en de handelsnaam) is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist.
  6. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè France bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè France zelf bekendmaakt zodat illycaffè France deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè France) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè France hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè France de gegevens kan bekendmaken aan de vervoerders en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè France en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè France) door illycaffè France zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt.
    
 2. Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens worden door illycaffè France niet bekendgemaakt aan derden ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting. De gegevens kunnen door illycaffè France ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Frankrijk of in het buitenland worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting kunnen door illycaffè France de gegevens in Frankrijk en in het buitenland worden bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen). De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè France aangewezen personen (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, accountantactiviteiten en public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica, ook gevestigd in andere staten).

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Franse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Titelvoerder van de verwerking is de schrijver Società illycaffè France s.a.s. met zetel te Parijs aan de 19 rue du Quatre Septembre, telefoonnummer: +33 1 45 220 010, faxnummer:+33 1 45 220 011

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit contractuele en wettelijke verplichtingen (Franse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè France heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè France bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè France, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

 

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

 

Informatie voor illycaffè Shanghai Co. Ltd in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG)  en de Chinese rechtsnormen inzake de verwerking van persoonsgegevens

 1. Algemene informatie

illycaffè Shanghai Co. Ltd. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè Shanghai Co. Ltd.” genoemd) maakt u middels deze voorlichting (aangezien u op het punt staat zich te registreren voor de site e-shop en waarbij wij u vervolgens derhalve ook aanduiden als  “gebruiker” of “betrokkene”) de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn.  Indien u zich registreert en u koopt als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming/firma/instelling, wordt onder gebruiker of betrokkene verstaan de door u vertegenwoordigde onderneming/de firma/de instelling (die feitelijk het geregistreerde subject is en die koopt) en worden uw gegevens alleen door illycaffè Shanghai Co. Ltd.  verwerkt om vast te stellen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent en ten behoeve van hetgeen wordt beschreven onder punt 2 letter A,B,C, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderneming/firma/instelling die u vertegenwoordigt toestemming verleent voor de verwerking van de (via u) verstrekte gegevens. Behalve de toestemming voor de doeleinden zoals beschreven onder punt 2 letter A van deze voorlichting gaan wij er tevens van uit dat u uw naam verstrekt als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd. Wij verzoeken u deze voorlichting door te nemen, en wijzen u erop tevens kennis te nemen van het bijbehorende privacybeleid  van de site shop.illy.com. Wanneer u zich registreert, hoeft u niet steeds al uw gegevens in te voeren, maar enkele daarvan en hoeft u niet steeds de vereiste toestemming te verlenen.  Wij herinneren u eraan dat u niet verplicht bent zich te registreren (waarbij u zich dus niet akkoord verklaart met de betreffende verwerking) om onze producten te kopen via het betreffende deel van deze site waarin u kunt kopen zonder u te registreren.

illycaffè Shanghai gebruikt de verzamelde en op Italiaanse servers opgeslagen registratie- en inkoopgegevens, die zij vervolgens in China voor de afhandeling van de verzending, facturering en overige noodzakelijke acties ter uitvoering van de overeenkomst en het beheer van de registratie overneemt en verder verwerkt. Daarom past illycaffè Shanghai op de gegevens, die werden verwerkt met hulpmiddelen in Italië, Italiaans recht toe (en dit conform art. 4 lid c van richtlijn 95/46/EG), terwijl zij op alle acties, die in China met Chinese hulpmiddelen worden afgehandeld, Chinees wet en voorschriften toepast. Dus is de gebruiker in beide gevallen beschermd.

Wij wijzen u erop dat u alleen uw gegevens hoeft in te voeren (behoudens hetgeen hieronder gespecificeerd is onder punt 3 letter F van deze voorlichting) en/of gegevens van de onderneming/firma/instelling die door  wordt vertegenwoordigd. Wat betreft de doeleinden die worden beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting geldt dat indien de aankoop en de registratie door de door u vertegenwoordigde onderneming/firma/instelling wordt gedaan, de adressen met betrekking tot de activiteiten zoals beschreven onder punt 2 letter B van deze voorlichting overeen dienen te komen met de adressen van de onderneming/firma/instelling die door u wordt vertegenwoordigd.

De punten 2 t/m 10 hebben betrekking op de gegevensverwerking  dus conform wetsbesluit EU 206/679.

 1. Doel

illycaffè Shanghai kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om de registratie op de site shop.illy.com te kunnen uitvoeren, u als gebruiker te herkennen zodra u zich hebt geregisteerd  en de registratie te beheren (zonder de toestemming voor deze doelen kunt u zich niet registreren en de toestemming wordt ook verleend, zoals hierboven vermeld, aan illycaffè France s.a.s.,  aan illy caffè North America Inc. en aan illycaffè S.p.A.);
 2. ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en dus ook Voor wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditkaart verwijzen wij tevens naar hetgeen wordt beschreven in de paragraaf over de betaling op de site;
 3. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.

Wij wijzen u erop dat de verwerking ten behoeve van hetgeen wordt bepaald onder punt 2 letter B en C van deze voorlichting, kan plaatsvinden zonder toestemming voor de verwerking.

 1. Verplicht karakter van de bepaling
  1. De verstrekking van de gegevens op het registratieformulier die verplicht ingevuld dienen te worden (vetgedrukt) is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 letter B van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen. De vermelding van het te kopen product en de betaalmethode is nodig om het product zelf te kunnen kopen (en dit altijd met de doelen die worden genoemd in punt 2 van letter B van deze voorlichting) en de ontbrekende vermelding leidt tot de onmogelijkheid om het product te kopen. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die zijn opgenomen in de facultatieve velden verwijzen wij ook naar hetgeen hieronder is vermeld. Indien niet anders gespecificeerd in deze voorlichting kunnen de gegevens in de facultatieve velden facultatief worden verstrekt en het niet verstrekking leidt tot geen enkele consequentie behalve dat u niet profiteert van deze gegevens (die echter nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelen).
  2. De verstrekking van de gegevens (nodig zijn voor het nakomen van wettelijke en voorgeschreven verplichtingen en communautaire normen of om een recht van illycaffè Shanghai in rechte te doen gelden of uit te oefenen) voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2 letter C van deze voorlichting, is noodzakelijk en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om zich te registreren en/of om gevolg te geven aan het aankoopcontract.
  3. De verstrekking van de gegevens die als verplicht zijn aangegeven (de vetgedrukte) op het registratieformulier, met het oogmerk van de registratie (punt 2 letter A van deze voorlichting) is facultatief maar het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de registratie uit te voeren. Wat betreft de verzendgegevens geldt dat indien deze anders zijn dan de factuurgegevens, wij verwijzen naar hetgeen vermeld is bij punt 3 letter F van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot het factuur verwijzen wij ook naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter E van deze voorlichting. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in punt 3 letter D van deze voorlichting. Wat betreft de andere gegevens die net vetgedrukt zijn op het registratieformulier en eventuele andere verstrekte gegevens, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt niet tot consequenties, behalve dat deze gegevens niet in aanmerking worden genomen die in sommige gevallen nuttig zouden kunnen zijn om de order beter te beheren (wij verwijzen ook naar hetgeen is vermeld in letter E van punt 3 van deze voorlichting).
  4. Wat betreft de gegevens met betrekking tot de creditcard, is de verstrekking facultatief en het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de betaling middels creditcard uit te voeren.
  5. De verstrekking van de gegevens die worden vereist in geval van vereiste factuur is facultatief, maar het niet verstrekken ervan leidt tot de onmogelijkheid om de factuur uit te schrijven met de vermelde gegevens, indien vereist.
  6. De verstrekking van de gegevens met betrekking tot de alternatieve adressen waar de goederen naartoe moeten worden gestuurd en/of waar een cadeau naartoe moet worden gestuurd is facultatief, maar het niet verstrekken van de vetgedrukte gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het materiaal naar het vermelde adres te versturen. Wij wijzen erop dat voor dergelijke speciale activiteiten de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de instemming van de persoon wiens gegevens worden vermeld om de goederen naar diens adres te sturen of om deze op te geven als begunstigde van het cadeau. Bovendien is de gebruiker voor dergelijke activiteiten verplicht om aan de persoon wiens gegevens hij aan illycaffè Shanghai bekendmaakt (de persoon aan wie de goederen worden gestuurd of die de begunstigde van het cadeau is) aan te geven dat deze de gegevens aan illycaffè Shanghai zelf bekendmaakt zodat illycaffè Shanghai deze kan verwerken (via de vermelde personen die hiermee belast zijn en die hiervoor verantwoordelijk zijn die hiervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de taken die zijn toegekend door illycaffè Shanghai) om het materiaal naar het opgegeven adres te sturen en hem evenzo te informeren dat illycaffè Shanghai hem de speciale voorlichting verstrekt over de verwerking van de gegevens en hem hoe dan op de hoogte te stellen zodra illycaffè de gegevens kan bekendmaken aan de vervoers en transporteurs en dat de verstrekking van de gegevens facultatief is en dat het niet verstrekken leidt tot de onmogelijkheid om de goederen naar het opgegeven adres te sturen en/of de persoon te vermelden als begunstigde van het cadeau. De gebruiker is verplicht de toestemming (indien vereist) te verkrijgen voor de bekendmaking van de gegevens aan illycaffè Shanghai en de verwerking ervan (waarmee ook toestemming wordt verleend voor de registratie in de databases van illycaffè Shanghai) door illycaffè Shanghai zelf voor de doelen die hierboven in dit punt worden gespecificeerd. De gegevens van de gebruiker zijn in dit geval ook bekend bij degene die de goederen ontvangt.
    
 2. Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens worden door illycaffè Shanghai niet bekendgemaakt aan derden ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter A van deze voorlichting.  De gegevens kunnen door illycaffè Shanghai ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B van deze voorlichting (waarbij alleen de gegevens bekendgemaakt worden die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) in Italië en in China bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, distributeurs, bedrijven (ook buitenlandse) aan wie de contracten kunnen zijn overgedragen volgens hetgeen is bepaald in het aankoopcontract (in dit geval vindt met de overdracht van het contract ook de overdracht van gegevens betreffende het contract en de uitvoering en het beheer ervan plaats), advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens. Ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 letter B en C van deze voorlichting kunnen door illycaffè Shanghai de gegevens in Italië en in China bekendgemaakt (waarbij alleen de gegevens worden bekendgemaakt die nodig worden geacht voor het behalen van deze doelen) aan gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen, Belastingdienst, het ministerie van Industrie en Handel indien een dergelijke verplichting bestaat en aan advocatenkantoren en juridisch adviseurs en de post (waarbij het adres te zien is om eventuele schriftelijke berichten te versturen).  illycaffè Shanghai zorgt ervoor dat derden de doelen worden bekendgemaakt waarmee de gegevens hun zijn verstrekt en bekendgemaakt.  De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè Shanghai aangewezen personen (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici, juridisch adviseurs medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè Shanghai zoals, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica; met name wordt illycaffè S.p.A. genoemd, die de administratie van het hele toepassings- en veiligheidsgedeelte van de databank voor de site shop.illy.com verzorgt).

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Chinese en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De titelhouder van de verwerking is ondergetekende Società illycaffè Shanghai Co. Ltd. gevestigd te 7 D, Silver Tower, Jiu An Plaza, 258 Tong Ren Road Shanghai 200040, China P.R.C., telefoonnummer 0086-21-6279-1979, faxnummer 0086-21-6279-2905.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit contractuele en wettelijke verplichtingen (Chinese en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Verwerkingsprocedures

De gegevens kunnen door illycaffè Shanghai worden verwerkt in papiervorm, handmatig waarbij de gegevens van illycaffè Shanghai derhalve worden bewaard en verwerkt op papieren drager of elektronische drager) met gebruik van beschermingssystemen van illycaffè Shanghai die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid te beschermen en met logica die nauw verbonden is met de doelen die in deze voorlichting zijn vermeld.  De gegevens worden verwerkt en bewaard door illycaffè Shanghai in overeenstemming met wetgevend alle geldende normen (en dus ook met inachtneming van de principes van correctheid, wettigheid en transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten).  De gegevens betreffende illycaffè Shanghai worden bewaard in de vestigingen van illycaffè Shanghai en door degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking die benoemd zijn door illycaffè Shanghai behalve bij derden die per categorie worden vermeld in deze voorlichting, aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt en die de gegevens verwerken als autonome houders.  De gegevens worden ook in gegevensbanken opgeslagen – tevens elektronische databases. illycaffè Shanghai heeft de firma illycaffè S.p.A. gevestigd via Flavia 110 in Triëst/Italië tot haar vertegenwoordiger op Italiaans grondgebied benoemd; deze laatste slaat de gegevens op in Servië bij de firma Engineering.IT S.p.A., via Carlo Viola 76 – 11026 Point Saint Martin (AO) in Italië.

 

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.

 

Wat de in China verwerkte gegevens en de bewerking hiervan betreft, krijgt de Chinese gebruiker onderstaande informatie.

illycaffè Shanghai zal de gegevens van de gebruiker (die door de gebruiker werden verstrekt en online in het formulier en winkelmandje van de website www.shop.illy.com werden verzameld, en de gegevens, die vervolgens bij de gebruiker worden opgevraagd en door hem worden verstrekt, indien nodig) in China volgens de rechtsnormen van de Volksrepubliek China en met volledige inachtneming van de menselijke waarde verwerken, zowel op papier en handmatig als ook met behulp van door geautomatiseerde gegevensverwerking en telematica (waarbij de gegevens door illycaffè Shanghai zowel op papier als ook op gegevensdragers voor de geautomatiseerde gegevensverwerking worden bewaard c.q. opgeslagen en verder verwerkt); daarbij maakt illycaffè Shanghai gebruik van geschikte beschermingssystemen om de geheimhouding te kunnen garanderen, evenals logica, die nauw verband houden met de in dit informatieblad genoemde doeleinden. Met name worden alle voorschriften van de nieuwe rechtsnormen voor Internet Service Provider (ISP) nagekomen, die in december 2011 door het Ministerie voor Industrie en Informatietechnologie werden vastgesteld: “Certain provisions regulating the Market Order of Internet Information Services” [“Bepaalde voorwaarden ter regeling van de marktorde van Internet Informatiediensten”], evenals alle civiel- en strafrechtelijke voorschriften.

illycaffè Shanghai zal de gegevens op geschikte wijze verwerken en in geval van een feitelijk of mogelijk lek van informatie direct maatregelen nemen om dit te verhelpen, waarbij elk informatielek aan de plaatselijke overheidsdienst voor communicatie zal worden medegedeeld, bovendien zal illycaffè Shanghai ondersteuning bieden bij het aansluitend onderzoek naar eventuele ernstige gevolgen van dit informatielek.

illycaffè Shanghai is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens als gevolg van overmacht, aanvallen van hackers en kwaadaardige gedrag van de gebruiker.

De gegevens kunnen bij illycaffè Shanghai door personen worden verwerkt, die namens illycaffè Shanghai handelen, voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden, op basis van wettelijke voorschriften en ter bescherming of voor het indienen van een vordering van de kant van illycaffè Shanghai. In die zin worden de gegevens aan die personen ter beschikking gesteld, die in punt 4 van het informatieblad volgens Italiaans recht worden vermeld, met betrekking tot punt 2 lid c van dit informatieblad en indien bekendmaking van de opgeroepen gegevens is voor de dienstverlening noodzakelijk is. 

illycaffè Shanghai zal geen handelingen verrichten ten behoeve van een onrechtmatige verkrijging van gegevens uit de geautomatiseerde gegevensverwerking of uit het telematische systeem, evenmin handelingen, die onrechtmatige manipulatie c.q. beschadiging van het geautomatiseerde gegevensverwerkingsysteem of van het telematische systeem tot doel hebben. illycafè Shanghai zal niet door het gebruik van haar bedrijfsnaam door anderen in conflict komen, evenmin zal zij deze bedrijfsnaam op bedrieglijke wijze gebruiken of een andere identiteit aannemen, zoals bepaald in art. 99 van de General Principles of Civil Law (algemene civielrechtelijke beginselen). Bovendien zal de firma, conform de wettelijke voorschriften van het hoogste Chinese gerechtshof, geen omstandigheden gebruiken om een ander persoon openlijk te belasteren of opzettelijk het aanzien van die persoon door belediging of laster aanzienlijk schade toe te voegen.

illycaffè Shanghai zal in de computers van de gebruikers geen MALWARE installeren. Bovendien zal zij zonder toestemming van de gebruikers geen onnodige FEATURES installeren.

illycaffè Shanghai zal de veiligheid van de geüploade informatie over de gebruikers (“geüploade informatie”) beschermen en zal de gebruikers de mogelijkheid bieden deze te gebruiken, te wijzigen en te wissen. illycaffè Shanghai zal de geüploade informatie niet zonder legitieme reden wijzigen of wissen; illycaffè Shanghai zal de geüploade informatie niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden ter beschikking stellen evenmin zal het bedrijf de gebruiker ertoe verplichten deze geüploade informatie aan derden ter beschikking te stellen (met uitzondering van de wettelijke en door overheidsverordeningen voorgeschreven mededeling of de terbeschikkingstelling aan justitiële instanties in het kader van de indiening of verdediging van een vordering van illycaffè Shanghai).

illycaffè Shanghai zal enkel die gegevens oproepen en verwerken, die voor het leveren van de bedtreffende dienst in verband met de Chinese e-shop noodzakelijk zijn, en die gegevens, die in het kader van de in dit informatieblad genoemde doeleinden noodzakelijk zijn. De gegevens worden na voorafgaande toestemming van de betreffende persoon verwerkt, tenzij de verwerking (inclusief beschikbaarstelling aan derden) door de wet of door overheidsvoorschriften wordt voorgeschreven.

illycaffè Shanghai zal de gegevens steeds met inachtneming van de rechten van de consument verwerken, zoals deze met name in de wet inzake de bescherming van de rechten en belangen van de consument zijn vastgelegd.

De gebruiker kan aan illycaffè Shanghai aan onderstaand adres klachten indienen c.q. mededelingen doen: 7 D, Silver Tower, Jiu An Plaza, 258 Tong Ren Road Shanghai 200040, China P.R.C., telefoonnummer 0086-21-6279-1979, faxnummer 0086-21-6279-2905 (of door te schrijven naar infoprivacy@illy.com).

illycaffè Shanghai zal binnen de wettelijk hiervoor geldende termijn antwoorden.

 

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

 

Voorlichting voor de consumenten van de Verenigde Staten

Inleiding

illycaffè en zijn filialen streven ernaar uw privacy te beschermen. Om de beste informatie en diensten te leveren evenals een nog persoonlijker navigatie of shoppingervaring, kunnen wij informatie vergaren over uw bezoek aan onze site. Dit beleid over de privacy verklaart onze methoden om online informatie te verzamelen en hoe wij de verzamelde informatie gebruiken. Het beleid is alleen van toepassing op bezoekers en klanten in de Verenigde Staten.

 

De informatie die wij verzamelen

Actieve gegevensverzameling

Wanneer u een aankoop doet op onze sites, zich inschrijft voor onze mailinglist of online nieuwsbrief of deelneemt aan een online forum, aan een community of een boodschap op een bulletinboard, of schrijf een beoordeling of een review van een product, deelneemt aan een verloting of andere promoties op onze website, of contact met ons opneemt, kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen zoals naam, adres, e-mail, postadres, telefoonnummer en creditcardgegevens en andere informatie die u vrijwillig kunt meedelen. Soms is het ook mogelijk dat wij informatie over u ontvangen vanuit andere bronnen en deze toevoegen aan de gegevens die we tevoren over u verzameld hebben.

Passieve gegevensverzameling

Tijdens het navigeren op onze sites en/of het ontvangen van e-mails in verband met onze sites, is het mogelijk dat bepaalde informatie passief verzameld wordt (d.w.z. verzameld zonder actieve verstrekking door de gebruiker) door middel van verschillende technologieën en middelen, met inbegrip van deze die hieronder, bij wijze van voorbeeld, beschreven worden:

Gebruik van cookies

De cookies deeltjes informatie zijn die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Cookies bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens, maar zorgen ervoor dat u van speciale features kunt genieten en verbetert het online surfen aan de hand van uw voorkeuren. Omdat cookies nodig zijn bij check outs op deze site en om gebruik te kunnen maken van mogelijkheden waarvoor u moet inlogen, adviseren wij u om te cookies ingeschakeld te laten. Wenst u liever dat uw browser de cookies tegenhoudt, of als u gewaarschuwd wil worden als een nieuwe cookie wordt ontvangen, raadpleeg dan de helpfunctie van uw browser.

Sommige van onze web pagina’s kunnen kleine elektronische beelden, genaamd web beacons, bevatten. Dit zijn transparante GIF’s of GIF’s bestaande uit één pixel. Deze afbeeldingen worden op een pagina geplaatst om niet-persoonlijke identificatiegegevens te verzamelen, zoals het aantal gebruikers dat een pagina heeft bezocht, of hebben gehandeld naar een promotie.

 

Voor meer informatie over de cookies gebruikt door deze site, zie Sectie 1.

IP-adres en geautomatiseerde informatie

We verzamelen informatie die automatisch verstrekt wordt door uw web browser, zoals uw IP-adres, de bekeken pagina, het uur, de bron van het verzoek, het type browser die de opzoeking uitvoert, de vorige paginaweergave en andere informatie die ons automatisch toegestuurd wordt door uw web browser. Wij gebruiken deze gegevens om te analyseren hoe de bezoekers op onze sites komen en hoe ze deze gebruiken.

Hoe wij de verzamelde informatie gebruiken

Door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u bestelling, verzoeken om informatie en diensten te verwerken en om u producten, diensten, prijsvragen, enquêtes en informatie die volgens ons voor u van belang van zijn aan te bieden. Ook kunnen wij van tijd tot tijd de geselecteerde informatieve of promotionele aanbiedingen uitbreiden voor rekening van een van onze partners, maar zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, verhuren of bekendmaken.

De niet-persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen worden gebruikt in geïntegreerde vorm om het design van onze sites te optimaliseren, de gebruikerservaring te verbeteren en demografische informatie over onze gebruikers te verkrijgen.

De persoonlijke en niet-persoonlijke informatie kan meegedeeld worden uit naam van illycaffè aan onze agenten, zoals bijvoorbeeld externe marketing, verstrekkers van juridische, administratieve en IT-diensten. Deze dienstverstrekkers zullen verzocht worden de gegevens uitsluitend te gebruiken en mee te delen in de context van de uitvoering van hun diensten voor illycaffè.

Wij behouden ons het recht voor welke informatie dan ook bekend te maken zonder vooraankondiging of toestemming naar aanleiding van een wettelijk verzoek, voorschrift of dagvaarding, of indien wij het noodzakelijk achten op te treden met betrekking tot vermeende illegale activiteiten of fraude of om de integriteit van onze sites of de veiligheid van onze bezoekers te beschermen.

Als we een deel van of al onze activiteiten kopen, fusioneren, reorganiseren of verkopen, is het mogelijk dat uw informatie meegedeeld of overgemaakt wordt als deel van de transactie. Elke koper zal opgelegd worden ons privacybeleid te respecteren.

Veiligheid

De veiligheid van de informatie die u wordt verstrekt heeft onze grootste prioriteit. We hebben bovendien geschikte, aangepaste fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen ingevoerd, bedoeld om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar we kunnen uiteraard niet garanderen dat uw communicatie met onze sites niet illegaal onderschept of geraadpleegd wordt door derden.

Hoe kunnen de informatie en de voorkeuren voor de berichtgeving worden gewijzigd

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens en de voorkeuren wat betreft de e-mail, nieuwsbrieven en de post updaten en wijzigen. Geregistreerde klanten kunnen de persoonlijke informatie online updaten of wijzigen met behulp van ‘mijn account beheren’, een functie die beschikbaar is na de registratie.

Bovendien is het mogelijk direct contact op te nemen met illycaffè om de gegevens te updaten, ze te onderzoeken of het wissen van de gegevens te vragen:

per e-mail: door een verzoek te sturen naar customer.service@illyusa.com

per telefoon: op het gratis nummer 877-4MY-ILLY (877-469-4559) te bellen, te bereiken van maandag tot en met vrijdag 9:00-19:00 (E.S.T.)

Gegevens bewaren

De verzamelde gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten, in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse gebruikersdata zal worden verwerkt door illy caffè North America Inc. en worden opgeslagen in Italié door illycaffè S.p.A. (vertegenwoordiger in Europa en verantwoordelijk voor de verwerking voor de veiligheidsmaatregelen) die Salesforce.com Inc. inschakelt voor de veiligheidsmaatregelen van de applicaties.

Salesforce.com Inc. bewaart de gegevens in de servers die zich bevindt in Groot-Brittannië.

Hier worden de gegevens eenvoudigweg bewaard volgens de EU 2016/679 waarbij de passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen en gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt (met uitzondering van eventuele bekendmakingen die verplicht zijn volgens de wet of bekendmakingen die nodig zijn om een recht van illy caffè North America Inc. te doen gelden of te beschermen, voor welke doeleinden de gegevens altijd verwerkt mogen worden). Om de rechten uit te oefenen in overeenstemming met EU 2016/679 (te vinden op de site www.garante.privacy.it), verzoeken wij u contact op te nemen met onze medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens door een mail te sturen naar dpo@illy.com. Het is verplicht de gegevens te verstrekken en indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk u in te schrijven of te kopen voor de eshop. Eigenaar van de verwerking is illy caffè North America Inc.

Publicatie- en reclamediensten van derden en meetdiensten van het verkeer

Onze sites kunnen gebruik maken van de netwerkadverteerders van derden om de advertenties die u ziet, te publiceren. De netwerkadverteerders zijn derden die advertenties tonen op basis van uw bezoeken aan onze sites en van andere websites die u bezocht hebt. De publicatie van advertenties van derden maakt het mogelijk om u gericht reclameadvertenties te tonen voor producten of websites die u zouden kunnen interesseren.

Onze sites beantwoorden aan het zelfreguleringprogramma voor de publiciteitskeuzes voor online reclame op basis van gedrag. Het doel van Ad Choices is het verstrekken van informatie over hoe online reclame werkt en over uw keuzes.

U kunt naar de pagina http://www.aboutads.info/choices gaan voor meer informatie over reclame op basis van online gedrag en om de opt-out mogelijkheden te bekijken vanwege bedrijven die deelnemen aan het zelfreguleringprogramma voor de online reclame op basis van gedrag.

Houd er rekening mee dat wanneer u voor deactiveren kiest, u nog advertenties zult zien, maar deze advertenties zullen niet gepersonaliseerd zijn op basis van uw bezoeken doorheen de tijd en aan diverse websites. Bovendien is het mogelijk dat de voorkeuren die u selecteert op de pagina http://www.aboutads.info/choices niet van toepassing zijn op mobiele toestellen. Door de verschillen tussen het gebruik van apps en websites op mobiele toestellen zullen opt-outs ingesteld moeten worden voor de browsers zowel als voor de apps.

Do not Track

Sommige browsers hebben een Do Not Track (DNT) functie. Wanneer ze geactiveerd zijn, zenden deze functies een signaal uit dat u verkiest dat de website die u bezoekt, geen gegevens verzamelt en gebruikt met betrekking tot de online zoek- en navigatieactiviteiten. Aangezien er geen consensus bestaat over de manier van interpreteren van het DNT-signaal, beantwoorden we op dit ogenblik de DNT-signalen op onze site niet.

Gegevens over kinderen

We zetten ons in om de veiligheid en de privacy van de jonge internetgebruikers te garanderen. We verzamelen niet doelbewust persoonlijke gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar. Als u merkt dat we persoonlijke gegevens verzameld hebben over een kind, zonder de toestemming van de ouders, meld het ons dan onmiddellijk op customer.service@illy.com. Als we vaststellen dat een kind onder de 13 jaar ons persoonlijke gegevens verstrekt heeft, zonder de toestemming van de ouders, zullen we stappen ondernemen om deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

Wijzigingen van de Privacy Policy

Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacy Policy updaten of perfectioneren. Wij verzoeken u ons beleid regelmatig na te lezen op onze website.

Nota over mijn gegevens

Ik besef dat door een account te creëren op de shop van de VS, ik ermee instem dat mijn gegevens gearchiveerd worden door illycaffè S.p.A. en overgedragen worden aan illy caffè Noord-Amerika.

Privacyrechten in Californië

Krachtens Sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben onze klanten die in Californië wonen het recht om bepaalde informatie te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun directe marketingdoeleinden. Voor dergelijk verzoek, neemt u contact op met:

illycaffè
800 Westchester Ave., Suite 440
Rye Brook, New York 10573
Ter attentie van: Customer Care Manager – California Privacy Compliance

 

Sectie 6 – Privacybeleid sectie Mijn Account, enkel voor profilering

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

 1. Algemene informatie

illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè” genoemd) maakt u middels deze voorlichting de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens.

 1. Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

om op basis van de informatie over de gebruiker die in het bezit zijn van illycaffè, een gebruikersprofiel te kunnen aanmaken inclusief onderzoek naar de consumptiegewoonten en –keuzes die ook voortkomen uit de analyse van de keuze van producten, die gericht is op het uitvoeren van specifieke activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, directe verkoop en commerciële communicatie door illycaffè S.p.A., in overeenstemming met de specifieke eisen van de gebruiker zelf, die duidelijk worden op basis van het profiel en die er bovendien op gericht zijn de consumptiegewoonten en –keuzes van de afnemers van producten van illycaffè te analyseren. De verwerking met deze doelen vindt ook geautomatiseerd plaats in gegevensbanken. Er kan een profiel worden aangemaakt van de specifieke gebruiker of van homogene klassen gebruikers. Eventueel kunnen ook gegevens worden samengevoegd of vergeleken die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbanken van partners van illycaffè (ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en ondernemingen die verbonden zijn met, die worden bestuurd door de groep illy S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie).

 1. Verplicht karakter van de bepaling

Verstrekking en toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2 van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt.

 1. Categorieën van gegevensontvangers

Gegevens die zijn verzameld en verwerkt voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2 van dit privacybeleid worden niet bekendgemaakt. De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen [zoals (externe) juridisch medewerkers, (externe) marketingmedewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met de website - zoals juridisch adviseurs, IT-deskundigen die ook de rol van systeembeheerder kunnen vervullen, en als zodanig zijn aangewezen, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers die belast zijn met het beheer van de website – IT-systeemmedewerkers die ook systeembeheerder kunnen zijn, en die als zodanig zijn aangewezen, (externe) PR-medewerkers, (externe) medewerkers die belast zijn met verzenden en inpakken, interne accountants en stagiairs, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals marketingbedrijven,  call centers, public relations bedrijven, en meer in het algemeen consultants die van belang zijnde activiteiten verrichten).

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Profilering

De verwerking van gegevens voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder c) van dit Privacybeleid kunnen als profilering beschouwd worden. Profilering is gebaseerd op consumentengegevens om een beter inzicht te krijgen in diens consumptiegewoonten en om diens aankopen te sturen met gerichte communicatie. De gegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van software die een consumptieprofiel opstelt op basis van de uitgevoerde acties (deelname aan een evenement, toetreding tot bepaalde initiatieven, aankoop van bepaalde producten) en op basis van de analyse van specifieke kenmerken die een beter inzicht kunnen geven in de klantencategorie (bijv. leeftijd). Deze verwerking vormt echter geen bijzonder risico voor de betrokkene, aangezien het soort verwerkte gegevens niet verzameld wordt in de privésfeer van de betrokkene en de doeleinden van profilering.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases. Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A.

 

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist.

Dit privacybeleid is herzien op 25/05/2018. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).