Gebruiksvoorwaarden voor de websites van illycaffè en haar dochterondernemingen

 1. AANVAARDING EN WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de websites (de "websites") van illycaffè S.p.A. en van haar dochterondernemingen ("ILLYCAFFÈ"), alsook op de aanschaf van producten op shop.illy.com; er wordt van uitgegaan dat deze voorwaarden zijn gelezen, begrepen en aanvaard.
  2. ILLYCAFFÈ kan deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk wijzigen of actualiseren.  Wijzigingen en actualiseringen van de gebruiksvoorwaarden zijn bindend zodra ze in dit gedeelte van de websites zijn gepubliceerd.  We nodigen u derhalve uit om dit gedeelte regelmatig te raadplegen voor de meest recente gebruiksvoorwaarden.
 2. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. De inhoud van de websites, bestaande uit werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden, video's, teksten en ander materiaal in welke indeling dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot menu's, webpagina's, illustraties, kleuren, patronen, hulpmiddelen, lettertypen, ontwerp, diagrammen, indelingen, methoden, processen, functies en software (afzonderlijk en/of gezamenlijk te noemen: de "inhoud") en de waarmerken en/of logo's daarvan, is het exclusieve eigendom van ILLYCAFFÈ, als zijnde bij uitsluiting aan illycaffè beschikbaar gesteld of anderszins aan illycaffè gelicentieerd.  De inhoud is auteursrechtelijk beschermd.  De inhoud mag op geen enkele wijze en in geen enkele vorm geheel dan wel gedeeltelijk worden verveelvoudigd, gedistribueerd, verkocht, overgedragen of aangepast, behalve voor zover specifiek wordt bepaald.
  2. Ingeval op de websites koppelingscodes en ingesloten codes met betrekking tot specifieke inhoud voorkomen, kunnen deze codes alleen door gebruikers worden aangewend voor hun directe, persoonlijke en particuliere gebruik, mits dit gebruik niet plaatsvindt voor direct of indirect commercieel en/of geldelijk gewin.
  3. Elk gebruik van de codes en/of de inhoud dat in strijd is met de beperkingen die in de aansprakelijkheidsbeperking worden genoemd of anderszins in strijd is met de wet, is verboden en eenieder die zich daaraan schuldig maakt, kan strafrechtelijk worden vervolgd door ILLYCAFFÈ.  De handelsmerken en logo's, daaronder begrepen domeinnamen, staan uitsluitend ter beschikking van ILLYCAFFÈ. Genoemde handelsmerken, logo's en domeinen mogen op generlei wijze worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ILLYCAFFÈ.
 3. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES
  1. Op de websites kunnen tekstkoppelingen ("koppelingen") staan naar andere websites die geen verband houden met de websites.  Deze websites, de inhoud daarvan en de regels die daarop van toepassing zijn, vallen niet onder het beheer of het toezicht van ILLYCAFFÈ.
  2. Een koppeling naar een andere website geldt op enigerlei wijze als promotie door ILLYCAFFÈ van die website en/of de inhoud die daarop wordt gepubliceerd.
 4. COOKIES
  Vanaf websites kunnen cookies worden verstuurd om ervoor zorgen dat de website beter aansluit op de behoeften van gebruikers.  Gebruikers die liever geen cookies ontvangen, kunnen in de instellingen van hun browser opgeven dat zij willen worden geattendeerd op de aanwezigheid van cookies en vervolgens de mogelijkheid willen hebben om de desbetreffende cookies wel of niet te accepteren.  De browser kan ook zo worden ingesteld dat alle cookies worden geweigerd; in dat geval is het echter mogelijk dat de gebruiker geen toegang heeft tot alle diensten die op de website beschikbaar zijn.
 5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  1. De gebruiker erkent dat zijn/haar toegang tot en gebruik van de websites geheel voor zijn/haar eigen risico en op zijn/haar eigen verantwoording plaatsvindt.
  2. Voorts erkent hij/zij dat de websites zonder garanties van welke aard dan ook worden aangeboden en dat zij tijdelijk ontoegankelijk kunnen zijn of anderszins gebreken kunnen bevatten of vertraging kunnen opleveren.
  3. ILLYCAFFÈ is niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met het gebruik of het functioneren van de websites, daaronder begrepen doch niet beperkt tot omzetderving, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van commerciële gegevens en/of enig ander geldelijk nadeel.
 6. REGISTRATIE OP WEBSITES
  1. De toegang tot en registratie op de websites is beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder.
  2. De gebruiker verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens te verstrekken die tijdens de registratie worden gevraagd, ervoor te zorgen dat deze actueel, volledig en juist zijn en de gegevens tijdig te actualiseren en vertrouwelijk te houden.
 7. TOEPASSELIJK RECHT
  Op de gebruiksvoorwaarden is Italiaans recht van toepassing.