Privacy informatie om B2C contacten te verzamelen via Facebook

Informatie in overeenstemming met EU 2016/679 (AVG) en geldende nationale wetgeving

 1. Algemene informatie

De gegevens die u via het formulier of na indiening van uw formulier verstrekt, worden door illycaffè S.p.A. (hierna ook te noemen: de "vennootschap"of "illycaffè") verwerkt voor de doeleinden die hieronder worden vermeld. illycaffè mag uitsluitend gegevens verlangen en verwerken die van belang zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

 1. Doel

illycaffè kan gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. communicatie over reclame/informatie over de producten-diensten-initiatieven van illycaffè en haar partners en marktonderzoek en/of interviews voor de evaluatie van de producten-diensten van illycaffè, allemaal door illycaffè  van het e-mailadres u hebt opgegeven op de kaart  of naar adressen die later worden toegekend (let op dat het versturen van SMS/MMS en e-mail ook elektronisch zal gebeuren met behulp van geautomatiseerde tools);
 2. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf en de daartoe behorende vestigingen.
 1. Verplicht karakter van de bepaling

Verstrekking en toestemming (toestemming gegeven door op de "Verzenden"-toets te drukken) van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder uw beslissing (om u af te melden) toe te lichten, door een bericht te sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.  Andere annulerings- en bezwaarprocedures kunnen nader worden meegedeeld.

Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid is noodzakelijk; mochten echter geen gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat niet aan uw aanvraag wordt voldaan en dat verdere contacten worden verbroken.

 1. Categorieën van gegevensontvangers

Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan advocaten, overheidsinstanties, justitie, politie en het postkantoor (aangezien het adres zichtbaar is wanneer schriftelijk materiaal wordt verzonden). illycaffè maakt slechts gegevens bekend die essentieel zijn voor de doeleinden van het privacybeleid. Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder A van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan het postkantoor

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (zoals juridisch medewerkers, ook van buiten de onderneming,  medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming,  informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, diegenen die belast zijn met de marketing en het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, intern auditor, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak- en verzendbedrijven, externe IT-bedrijven, marketingbedrijven en meer in het algemeen consultants die van belang zijnde activiteiten verrichten, zoals juridische en communicatieadviseurs) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A, van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering, onverminderd de instandhouding in overeenstemming met de wet;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de referenties te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie met de gebruiker. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A. in Europa (Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk), afhankelijk van het voor het verzoek relevante gebied, en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven).

 

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 14 jaar. Als de persoon jonger is dan 14 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 14/11/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente

 1. Informazioni generali

illycaffè S.p.A. (di seguito anche per brevità “Società” o “illycaffè”) Le comunica che, per le finalità di seguito indicate, tratterà Suoi dati personali da Lei conferiti nel form non che in seguito. Saranno richiesti e trattati solo i dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa.

 1. Finalità

I dati conferiti saranno trattati da illycaffè:

 1. al fine di effettuare comunicazioni pubblicitarie/informative su prodotti-servizi-iniziative di illycaffè e dei suoi partner e al fine di effettuare ricerche di mercato e/o interviste di valutazione dei prodotti-servizi illycaffè, il tutto da parte di illycaffè all’indirizzo di posta elettronica da Lei indicato nel form o agli altri indirizzi indicati in seguito (si rammenta che l’invio di e-mail e SMS/MMS potrà avvenire anche in maniera elettronica con l’ausilio di strumenti automatizzati);
 2. per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per interessi legittimi quali quello di far valere o difendere un diritto di illycaffè.
 1. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. A dell’informativa è facoltativo e il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza se non quella di non essere soggetti alle attività di cui al punto. Si rammenta che per le finalità di cui al punto 2 lett. A il consenso, prestato premendo il tasto “Invia”, è facoltativo e l’unica conseguenza del mancato consenso sarà quella non essere soggetti alle attività da parte di illycaffè; inoltre qualora acconsentisse al trattamento in oggetto potrà sempre opporsi alle attività di cui al punto rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. B della presente informativa è necessario ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di non essere soggetti alle attività di cui alla presente informativa.

 1. Categorie di destinatari dei dati

I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati da illycaffè per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. B dell’informativa in oggetto a vettori-spedizionieri, ad avvocati-consulenti legali, nonché a enti pubblici, organi giudiziari e organi di polizia. Per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa, i dati potranno essere comunicati da illycaffè a vettori e spedizionieri. illycaffè comunicherà i soli dati indispensabili al perseguimento delle singole finalità indicate in tale informativa. Potranno inoltre avere conoscenza dei dati per conto di illycaffè, ognuno per il suo ruolo, tutti i soggetti delegati dalla Società (addetti all’ufficio legale, addetti a spedizioni e all’imbustamento anche esterni alla Società, addetti dei sistemi informativi che possono anche svolgere funzioni di amministratori di sistema e in tal senso sono in caso nominati tali, collaboratori dei responsabili del trattamento interni ed esterni, consulenti anche esterni alla Società- quali ad esempio tecnici informatici che possono anche svolgere funzioni di amministratori di sistema e in tal senso sono nominati tali e addetti alla qualità- stagisti, call center,  addetti alla gestione del sito anche esterni alla Società, addetti marketing anche esterni alla Società, internal auditor) e responsabili del trattamento dei dati interni ed esterni alla Società (es. società di imbustamento e spedizione, società di outsourcing informatico, società di call center, società di consulenza marketing e più in generale società-studi che svolgono attività strumentali a quelle di illycaffè quali ad esempio società-studi di consulenza legale e di comunicazione). La lista dei responsabili del trattamento dei dati è sempre reperibile rivolgendosi al Titolare del trattamento.

 1. Conservazione dei dati

I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità contenute in tale informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente:

 • per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati possono essere conservati per i periodi imposti da tali fonti normative;
 • per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa, i dati potranno essere conservati fino alla revoca del consenso o alla richiesta di cancellazione fatta salva la conservazione nei termini di legge per dimostrare il consenso precedentemente prestato;

in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere un diritto della società in base alle normative italiane ed europee.

 1. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile per la Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati conferiti è illycaffè S.p.A. con sede in via Flavia 110 a Trieste nr. di telefono +39. 040.3890.111, nr. di fax +39.040.3890.490, e-mail infoprivacy@illy.com. È presente inoltre un Responsabile per la Protezione dei dati reperibile alla e-mail dpo@illy.com e agli indirizzi della società.

 1. Diritti

La informiamo che il GDPR prevede la possibilità per l’interessato di chiedere al Titolare del trattamento (ai recapiti sopra indicati) l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad esercitare il diritto alla portabilità dei dati, nonché altri diritti contenuti nel capo 3 del GDPR tra cui quello di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

 1. Reclami

L’interessato può sempre proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei dati personali italiana i cui riferimenti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.

 1. Base Giuridica

La base giuridica è costituita dall’adempimento degli obblighi legali (leggi italiane ed europee) nonché dagli interessi legittimi del titolare nel rapporto con l’utente. Inoltre, per le finalità per cui è previsto il consenso, la base giuridica è il consenso stesso.

 1. Modalità di trattamento

I dati potranno essere trattati dalla Società in modalità cartacea, manuale, informatica e telematica (conservando e trattando pertanto i dati sia su supporto cartaceo che informatico). Tutti i dati di cui all’oggetto saranno conservati e trattati dalla Società, adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione, in conformità a tutte le vigenti normative (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati saranno conservati, per quanto riguarda la Società, presso le sedi della Società e presso i responsabili del trattamento nominati dalla Società (oltre che presso i terzi indicati in tale informativa a cui i dati vengono comunicati e che li trattano in qualità di titolari autonomi). I dati saranno organizzati anche in banche dati - data base anche informatici.

Nota Bene: Il consenso può essere prestato solo da soggetti di età superiore a 14 anni, se l’interessato ha meno di 14 anni non potrà fruire di quanto previsto nelle finalità per le quali è richiesto un consenso (es. ricevere comunicazione commerciali, ...).

Informativa aggiornata al 14/11/2019. Tale aggiornamento è effettuato all’interno di una politica di costante revisione delle informative. Le versioni delle precedenti informative sono reperibili rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati (e-mail dpo@illy.com).