Privacybeleid voor telefoonaankopen

INFORMATIE voor illycaffè S.p.A. vestiging Nederland ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679, hierna ook AVG genoemd (geactualiseerd de datum 22/05/2019)

 

 1. Algemene informatie

illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè” genoemd) maakt u middels deze voorlichting de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn.

 1. Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

ingeval wordt overgegaan tot de aankoop, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract,  om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf.

 1. Verplicht karakter van de bepaling

De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden die zijn genoemd in punt 2 van deze voorlichting en derhalve kan de weigering om deze helemaal of gedeeltelijk te leveren aanleiding geven tot de onmogelijkheid voor de onderneming om het contract ten uitvoer te brengen en dus om de producten van illycaffè te kopen.

 1. Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens kunnen door illycaffè ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2 van deze voorlichting worden bekendgemaakt aan: banken voor verschuldigde betalingen, vervoerders en expediteurs, de post, advocaten en juridisch adviseurs, accountantskantoren indien niet verantwoordelijk benoemd voor de verwerking van de gegevens, gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat. De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (medewerkers van de administratieve sector, medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs, en accountants medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè  zoals verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor contractuele doeleinden tot de beëindiging van de relatie en ook na de beëindiging gedurende de door de Nederlandse en Europese regelgeving bepaalde periode, ook in belastingaangelegenheden;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Nederlandse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De gegevensverantwoordelijke is illycaffe S.p.A. bereikbaar in Nederland via illycaffè S.p.A.vestiging Nederland gevestigd aan de Mijlweg 12, 3295 KH s-Gravendeel, Nederland. Telefoonnummer 0800 – 2354559 en e-mail klantenservice@illy.com. In Nederland is geen Functionaris voor Gegevensbescherming vereist.

Is er in Italië een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op het adres van de Vennootschap in Italië (via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90 490).

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de Betrokkene de mogelijkheid biedt om de Gegevensverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) om toegang te vragen tot persoonsgegevens en de rectificatie of het wissen ervan, of te vragen om beperking van de verwerking die hem of haar betreft of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, evenals het recht op overdracht van gegevens, en ook andere rechten die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de AVG, met inbegrip van het recht om toestemming in te trekken, indien van toepassing: de intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

 1. Klachten

Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Nederlandse toezichthoudende autoriteiten waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Nederlandse en Europese wetgeving) en contractuele/precontractuele verplichtingen, alsmede de rechtmatige belangen van de Gegevensverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier.

 1. Verwerkingsprocedures

De gegevens kunnen door de Vennootschap worden verwerkt op papier, handmatig, per computer en via telecommunicatie (waardoor de gegevens zowel op papier als op de computer worden opgeslagen en verwerkt).

De Vennootschap zal alle gegevens over het onderwerp bewaren en verwerken, en alle maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming ervan, met inachtneming van alle geldende reglementeringen (en dus ook in overeenstemming met de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van vertrouwelijkheid en rechten) en met logische handelingen strikt verband houdende met de in deze informatienota vermelde doeleinden.

De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de bewerkingen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de in deze informatienota vermelde doeleinden.

De gegevens zullen ook worden georganiseerd in databanken, met inbegrip van computerdatabanken.

 

INFORMATIE voor illycaffè S.p.A. ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679, hierna ook AVG genoemd en geldende nationale wetgeving (geactualiseerd de datum 22/05/2019)

           

 1. Algemene informatie

illycaffè S.p.A. (hierna tevens "de firma" of “illycaffè” genoemd) maakt u middels deze voorlichting de doelen en modaliteiten bekend van de verwerking van de gegevens (die door u zijn verstrekt en/of die het resultaat zijn van verwerking voor de firma) die in haar bezit zijn.

 1. Doel

illycaffè kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om haar rechten uit te oefenen of te verdedigen bij de betrokken rechtbank en om te voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving en de EU-verordeningen; voor gerechtvaardigde belangen zoals het doen gelden of onderbouwen van de rechten van het Bedrijf;
 2. communicatie over reclame/informatie over de producten-diensten-initiatieven van illycaffè en haar partners en marktonderzoek en/of interviews voor de evaluatie van de producten-diensten van illycaffè, allemaal door illycaffè  van het e-mailadres u hebt opgegeven op de kaart  of naar adressen die later worden toegekend (let op dat het versturen van SMS/MMS en e-mail ook elektronisch zal gebeuren met behulp van geautomatiseerde tools);
 3. om op basis van de informatie over de gebruiker die in het bezit zijn van illycaffè, een gebruikersprofiel te kunnen aanmaken inclusief onderzoek naar de consumptiegewoonten en –keuzes die ook voortkomen uit de analyse van de keuze van producten, die gericht is op het uitvoeren van specifieke activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, directe verkoop en commerciële communicatie door illycaffè S.p.A., in overeenstemming met de specifieke eisen van de gebruiker zelf, die duidelijk worden op basis van het profiel en die er bovendien op gericht zijn de consumptiegewoonten en –keuzes van de afnemers van producten van illycaffè te analyseren. De verwerking met deze doelen vindt ook geautomatiseerd plaats in gegevensbanken. Er kan een profiel worden aangemaakt van de specifieke gebruiker of van homogene klassen gebruikers. Eventueel kunnen ook gegevens worden samengevoegd of vergeleken die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbanken van partners van illycaffè (ondernemingen die zijn verbonden met, die worden bestuurd door illycaffè S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie en ondernemingen die verbonden zijn met, die worden bestuurd door de groep illy S.p.A. of die haar besturen die gevestigd zijn in de Europese Unie). De activiteiten op het gebied van marketing, verkoopbevordering, commerciële communicatie en directe verkoop worden alleen uitgevoerd als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking ten behoeve van de doelen die worden genoemd onder punt 2, onder B van deze voorlichting.  De toestemming voor en de verstrekking van de gegevens voor deze doelen (punt 2, onder C van deze voorlichting) absoluut facultatief en het staat de gebruiker derhalve vrij te kopen, zich te registreren en eventueel te worden onderworpen aan de activiteiten die worden genoemd onder punt 2, onder B van deze voorlichting, ook zonder de gegevens te verstrekken en zonder toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens voor de doelen die worden genoemd in dit punt van de voorlichting (punt 2, onder C van deze voorlichting). De enige consequentie van de niet-verstrekking en het niet verlenen van de toestemming is derhalve dat de gebruiker niet wordt onderworpen aan de activiteiten die worden vermeld in dit punt.
 1. Verplicht karakter van de bepaling
 1. Verstrekking van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A van dit privacybeleid is noodzakelijk; mochten echter geen gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat niet aan uw aanvraag wordt voldaan en dat verdere contacten worden verbroken.
 2. Verstrekking en toestemming van gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid zijn niet verplicht; het niet verstrekken van die gegevens heeft geen andere consequenties dan dat u geen informatie ontvangt (het heeft geen gevolgen voor de andere doeleinden). Bovendien dient u in te stemmen met de gegevensverwerking voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder B van dit privacybeleid. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder uw beslissing (om u af te melden) toe te lichten, door een bericht te sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.  Andere annulerings- en bezwaarprocedures kunnen nader worden meegedeeld.
 3. Wat de aangelegenheden betreft waarvan sprake in punt 2, onder C van deze privacybeleid, wordt verwezen naar het punt zelf.
 1. Categorieën van gegevensontvangers

De gegevens kunnen door illycaffè ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2, onder A van deze voorlichting worden bekendgemaakt aan: vervoerders en expediteurs, de post, advocaten en juridisch adviseurs, gerechtelijke autoriteiten, de recherche en de openbare veiligheid en openbare organen indien een dergelijke verplichting bestaat.

De gegevens kunnen door illycaffè ten behoeve van hetgeen is bepaald in punt 2, onder B van deze voorlichting worden bekendgemaakt aan expediteurs om mogelijk materiaal. illycaffè zorgt ervoor dat derden de doelen worden bekendgemaakt waarmee de gegevens hun zijn verstrekt en bekendgemaakt.

Voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder C van dit privacybeleid worden geen gegevens bekendgemaakt..

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (medewerkers van het transport en verpakking, ook van buiten de onderneming, diegenen die belast zijn met de marketing, ook van buiten de onderneming, informaticatechnici die zich bezighouden met het beheer van informatiesystemen die ook functies van systeembeheer kunnen uitvoeren, degenen die belast zijn met de public relations, degenen die belast zijn met juridische zaken, leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, intern auditor, stagiaires, vrije beroepen en consulenten-medewerkers ook van buiten de onderneming die optreden onder de directe verantwoordelijkheid van de onderneming, als bijvoorbeeld informaticatechnici die ook functies van systeembeheerder kunnen uitoefenen, kwaliteitsadviseurs, juridisch adviseurs) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderneming-professionals-studies die activiteiten ontplooien die instrumenteel zijn voor die van illycaffè S.p.A. zoals marketingactiviteiten, verzendings- en verpakkingsactiviteiten of callcenteractiviteiten, public relations activiteiten, ondernemingen voor outsourcing op het gebied van informatica) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

 1. Gegevensbewaring

illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

 • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder B, van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of verzoek tot annulering, onverminderd de instandhouding in overeenstemming met de wet;
 • voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder C, niet langer dan twaalf maanden vanaf het moment van registratie, behalve wanneer de gegevens worden geanonimiseerd in een vorm waarbij het niet mogelijk is de betrokkenen te identificeren, zelfs niet indirect of door andere databanken met elkaar te verbinden;

alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke is illycaffè S.p.A., gevestigd aan de via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90490, e-mail: infoprivacy@illy.com. Er is ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op de adressen van het Bedrijf.

 1. Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

 1. Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website www.garanteprivacy.it.

 1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

 1. Profilering

De verwerking van gegevens voor de doeleinden genoemd in punt 2, onder C) van dit Privacybeleid kunnen als profilering beschouwd worden. De profilering is gebaseerd op de evaluatie van klanten om hun gewoonten beter te begrijpen en aankopen te begeleiden door gerichte communicatie en gerichte initiatieven. De gegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van software die een consumptieprofiel opstelt op basis van de uitgevoerde acties (deelname aan een evenement, toetreding tot bepaalde initiatieven, aankoop van bepaalde producten) en op basis van de analyse van specifieke kenmerken die een beter inzicht kunnen geven in de klantencategorie (bijv. klantcategorieën - bars, restaurants, enz. - Geografisch gebied). Deze verwerking vormt echter geen bijzonder risico voor de betrokkene, rekening houdend met het type basisprofilering waarvoor geen gegevens van bijzonder delicate aard vereist zijn of die een gedetailleerde reconstructie van bijzonder gereserveerde aspecten van het privéleven mogelijk maken. Bovendien worden ze niet geproduceerd op basis van profilering, rechtsgevolgen die van invloed zijn op de betrokken persoon of die van aanzienlijke invloed zijn op zijn persoon, aangezien er geen beslissing wordt genomen op basis van geautomatiseerde verwerking. Alles wordt echter altijd gefilterd door fysieke onderwerpen. De belanghebbende heeft altijd het recht om menselijk ingrijpen te verkrijgen, zijn mening te uiten, een verklaring te krijgen voor de verkregen beslissing en de beslissing aan te vechten.

 1. Verwerkingsprocedures

Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (dat wil zeggen overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Gegevens worden gearchiveerd op de vestigingen van illycaffè S.p.A.en bij de aangewezen gegevensverwerkers (alsook derden die als onafhankelijke, voor gegevensverwerking verantwoordelijken gegevens ontvangen zoals in punt 4 van dit privacybeleid wordt beschreven). Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases.

 

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 14 jaar. Als de persoon jonger is dan 14 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).